Zanim pojawili się milenialsi ( millenialsi). Rynek pracy różnorodny pokoleniowo.

Obecnie na rynku pracy są obecni przedstawiciele czterech generacji, czterech pokoleń. Aby w sposób praktyczny zobrazować to zagadnienie, zachęcam do małego eksperymentu, do którego na moich szkoleniach zapraszam menedżerów 40 i 50+. Z badań wynika, że młodzi najczęściej są zarządzani przez liderów mniej więcej w przedziale wiekowym 40-50 lat. Warto wrócić do czasów, gdy każdy z nas miał 16, 18, czy też dwadzieścia parę lat. Jakie ubrania wtedy nosiliśmy my oraz nasi rówieśnicy, jakiej muzyki słuchaliśmy, jakie wydarzenia społeczne i polityczne były kluczowymi wydarzeniami naszej młodości? Kolejną kwestią, która na twarzach moich uczestników wywołuje lekki uśmiech, jest moment, gdy pytam ich o technologię, z jakiej korzystali, gdy uczyli się, studiowali, zdobywali wiedzę o świecie. To proste ćwiczenie szkoleniowe jest bardzo dobrym wstępem do charakterystyki różnic pokoleniowych. W codziennym firmowym czy tez korporacyjnym środowisku te różnice ze sobą egzystują, komunikują się i pracują nad wspólnymi celami.

Podążając za koncepcją Joyce Lain Kennedy, badawcze wskazują następujące po sobie generacje: greatest generation, veterans (radio babies, the silent generation, ciche pokolenie), baby boomers, generacja X (baby busters), generacja Y (pokolenie milenium, why generation), pokolenie Z.

#Greatest generation

Greatest generation to osoby urodzone przed rokiem 1930. Z wiadomych przyczyn w organizacjach nie spotkamy już przedstawicieli tego pokolenia. Ciche pokolenie to osoby urodzone w latach 1930‒1945. W amerykańskich źródłach to pokolenie jest bardzo często nazywane pokoleniem budowniczych lub też pokoleniem weteranów. W samych Stanach Zjednoczonych to pokolenie liczyło 56 mln osób. Społecznie i kulturo to pokolenie przeżyło wielki kryzys  i stworzyło nowy ład na świecie po II wojnie światowej. Przedstawiciele tego pokolenia musieli zmierzyć się z nowym układem na świecie i jego skutkami. To pokolenie dorastało w latach 50.‒60. XX wieku. Jaki świat zastali na progu dorosłości?

Na pewno i w Polsce, i na świcie zastali świat zrujnowany po wojnie, niektórzy przedstawiciele tego pokolenia czynnie uczestniczyli w II woj-nie światowej. Historia naszego kraju pokazuje również dramat tamtych czasów .Dla tego pokolenia liczyły się autorytet, ciężka praca, honor i odroczona gratyfikacja lub nawet jej brak. Ludzie z tego pokolenia byli gotowi pracować po 30 lat, zanim dostali złoty zegarek za zasługi i mogli iść na emeryturę. Oczywiście na porządku dziennym było przepracowanie całego swojego życia u jednego pracodawcy.

Ciche pokolenie to dziadkowie lub pradziadkowie milenialsów.

#Baby boomers

Kolejne pokolenie to pokolenie wyżu demograficznego, czyli baby boomers. Są to osoby urodzone w latach 1946‒1969, które dorastały w la-tach 70. i 80. XX wieku. W USA to czasy Wietnamu, zimnej wojny i ru-chów obywatelskich. Pojawia się wtedy telewizja oraz rock and roll.

W okresie ich młodości pierwszy człowiek wylądował na Księżycu. W Polsce lata 70. i 80. to czas PRL-u, komunizmu i socjalizmu. Kluczowe wydarzenia w naszym kraju tych czasów to powolne budzenie się wolno-ści, strajki, powstanie „Solidarności”, wybór Polaka na papieża.

#Generacja X

Kolejne pokolenie to generacja X, zwane też pokoleniem widmo czy też pokoleniem obojętnym. To osoby urodzone między rokiem 1965 a 1979 (według źródeł amerykańskich). Polscy badacze ramy demograficzne tego pokolenia definiują na lata 1965‒1986 i moim zdaniem kolejna generacja, czyli mielnialsi, zaczyna się w latach 1986‒1989, a nie – jak podają powszechne źródła – w roku 1984.

Dowiedz się jak skutecznie zarządzać różnorodnością pokoleniową na szkoleniach: zarządzanie pokoleniami firma.