Krzysztof Kożuch

Życiorys, nota trenerska i referencje

Radca prawny, wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach. Jego praktyka zawodowa obejmuje współpracę z wieloma podmiotami działającymi na rynku krajowym, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji finansowych,  średnich i małych przedsiębiorstw oraz klientów indywidualnych. Przez wiele lat kierował Działem Obsługi Prawnej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „Jaworzno”. Dzięki zdobytemu doświadczeniu, posiada umiejętności zrozumienia tego, co klient chce osiągnąć, aby zapewnić mu skuteczne i efektywne rozwiązania w każdym obszarze jego działalności.Nabyte na początki drogi zawodowej umiejętności sprzedażowe pozwalają mu być cenionym partnerem i doradcą w biznesie.Swoją wiedzą i doświadczeniem wspiera członków Zarządu i Rad Nadzorczych spółek prawa handlowego w planowaniu optymalnie prawnie struktury niezbędnej do prowadzenia działalności oraz w trakcie negocjacji i zawierania umów w obrocie gospodarczym. Doradza również w zakresie bieżącej obsługi korporacyjnej oraz prawnej organów spółek kapitałowych.Zajmuje się zagadnieniami z obszarów objętych Compliance oraz ochrony danych osobowych.

Aktualnie, jako jeden z założycieli Kancelarii Prawnej EasyLaw kieruje się dewizą, iż prawo może być proste, wystarczy tylko je w prosty sposób przedstawić. W swojej działalności neguje zatem utarte zasady i rozwiązania szukając nieszablonowych rozwiązań, wielokrotnie włączając w ten proces nowoczesne rozwiązania techniczne.

Specjalizacje trenerskie

Prawo pracyPrawo spółek handlowychComplianceOchrona Danych OsobowychBankowość i finanse

Wykształcenie

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.Radca prawny, wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawny w Katowicach.Uczestnik wielu kursów i szkoleń, w tym m.in.:

Stowarzyszenie Compliance Polska – posiada Certyfikat Compliance Oficer CCO.Warsztaty Administratora Bezpieczeństwa InformacjiWarsztaty Zarządzania Systemem Danych OsobowychSystem Zarządzania ryzykiem operacyjnym zgodnie z wymaganiami Komisji Nadzoru FinansowegoZasady Ładu korporacyjnego, Ryzyko kadrowe, Polityka Informacyjna, Zarządzanie konfliktem interesuUmowy i przekaz reklamowy kierowany do konsumentów

Doświadczenie zawodowe

EasyLaw Kancelaria Radcy Prawnego

bieżąca obsługa prawna firm i przedsiębiorców,analiza i przygotowanie kontraktów handlowych,windykacje należności, a także zastępstwo procesowe w toku sporu sądowego.prowadzenie spraw Klientów indywidualnych w zakresie szeroko rozumianych spraw cywilnych, spadkowych, rodzinnych, spraw o odszkodowania i zadośćuczynienia, a także z zakresu prawa pracy oraz prawa administracyjnego.

Bujniak, Ślusarczyk i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych spółka komandytowa

prowadzenie spraw spółki oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,opracowywanie pism procesowych oraz opinii prawnych,reprezentowanie klientów spółki przed organami administracji publicznej, organami ścigania oraz sądami powszechnymi,obsługa prawna przedsiębiorstw.

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa „Jaworzno”

Radca prawny / Kierownik Działu Obsługi Prawnej

nadzorowanie i koordynowanie pracy Działu Obsługi Prawnej,udzielanie porad i konsultacji prawnych,opiniowanie pod względem formalno –prawnym treści zawieranych umów oraz sporządzanie opinii prawnych,opracowywanie projektów aktów prawnych szczególnie skomplikowanych pod względem prawnym,przygotowywanie projektów aktów normatywnych z zakresu działania ciał statutowych SKOK,zastępowanie SKOK – na podstawie udzielonego pełnomocnictwa – przed organami administracji publicznej, organami ścigania oraz sądami powszechnymi.

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

nadzorowanie bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych,przygotowywanie oraz prowadzenie dokumentacji oraz ewidencji z zakresu bezpieczeństwa informacji,udzielanie wyjaśnień i interpretacji przepisów prawa w zakresie zgodności czynności podejmowanych przez SKOK z przepisami o ochronie danych osobowych, w tym: sporządzanie i opiniowanie projektów zapisów umów oraz aneksów do umów,organizowanie oraz prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa informacji.

Rzecznik Prasowy

wydawanie oświadczeń i publiczne prezentowanie stanowiska organów Kasy,przekazywanie informacji do mediów odnośnie działalności SKOK,nadzór nad realizacją materiałów informacyjnych,udzielanie wywiadów i udzielanie stosownych komentarzy odnośnie wydarzeń dotyczących działalności Kasy oraz ruchu spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych,udzielanie odpowiedzi na publikacje prasowe, a także materiały rozpowszechniane w innych środkach masowego przekazu dotyczące działalności SKOK , w tym zwłaszcza na krytykę i interwencję prasową,zapewnienie współdziałania odpowiednich działów SKOK odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu polityki informacyjnej SKOK „Jaworzno”.

Specjalista ds. obsługi prawnej

udzielanie porad prawnych, konsultacji oraz stanowisk prawnych,opracowywanie oraz wdrażanie rozwiązań prawnych związanych z przedmiotem działalności SKOK,opracowywanie pism procesowych.

Specjalista ds. windykacji

sporządzanie dokumentów niezbędnych do procedury windykacyjnej, w tym przygotowywanie wezwań do zapłaty oraz zawiadomień o wypowiedzeniu kredytu,sporządzanie pism procesowych związanych z procesem windykacji,przeprowadzanie rozmów i negocjacji z klientami w zakresie przeterminowanych należności.

Specjalista ds. kredytów

pozyskiwanie nowych klientów,sprzedaż produktów finansowych,serwis klientów.

Dotychczasowe doświadczenie w realizacji szkoleń (wykaz kluczowych klientów, realizowane projekty)

Liczne szkolenia zamknięte dla pracowników SKOK, Partner Finanse Sp. z o.o. oraz MS Partner Sp. z o.o. z następujących obszarów:

-ochrona danych osobowych,tajemnica przedsiębiorstwatajemnica zawodowa,white collar crimeodpowiedzialność karna członków organów spółek kapitałowych,problemy związane z nierzetelnym prowadzeniem dokumentacji,przypadki nadużycia zaufania i konfliktu interesów.