Grupa docelowa

kadra zarządzająca wyższego szczebla, członkowie zarządów, dyrektorzy operacyjni, osoby kreujące strategię personalną firmy

Raport DISC w cenie szkolenia

Raport DISC w cenie szkolenia

Dofinansowanie z BUR lub KFS

Dla klientów z sektora MSP istnieje możliwość dofinansowania szkolenia do 80% wartości szkolenia z BUR lub KFS.

Szkolenie Prowadzi Trener

trener

Terminy Szkoleń

 • Kraków - 02.04.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Gdańsk - 06.04.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Katowice - 09.04.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Wrocław - 16.04.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Poznań - 23.04.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Warszawa - 29.04.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Kraków - 01.06.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Gdańsk - 04.06.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Katowice - 08.06.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Wrocław - 15.06.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Poznań - 22.06.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Warszawa - 29.06.2020, 2 dni, 1490 zł.

- potwierdzone

Zamawiam

Napisz do nas

Szkolenie zarządzanie pokoleniami firma i zarządzanie wiekiem w organizacji

Zarządzanie pokoleniami w firmie

Na rynku pracy są obecni przedstawiciele 4 pokoleń :

 1. pokolenie Baby boomers
 2. Pokolenie X
 3. Pokolenie Y i Milenialsi
 4. Pokolenie Z

Każde z tych pokoleń ma inny system wartości, potrzeb i oczekiwań. Obecnie dominująca grupą pracowników są przedstawiciele pokolenia Milenium. W 2025 pond 75 % pracowników to będą właśnie Milenialsi. Z drugiej strony kadra zarządzająca to przedstawiciele pokolenie X lub wczesne pokolenie Y ( osoby urodzone na początku lat 80 ).

Sytuacja demograficzna przedsiębiorstw bardzo jasno pokazuje, że kluczem do nowoczesnej strategi personalnej jest wdrożenie rozwiązań w zakresie zarządzania różnorodnością pokoleniową.

Główne problemy i wyzwania w zarządzaniu różnorodnością pokoleniową :

Zarządzanie różnorodnością pokoleniową w firmie

Zarządzanie wiekiem w organizacji

Często jednak zapomina się o pokoleniu X, czyli osób po 50 roku życia. Jest to pokolenie, które jest bardzo lojalne wobec pracodawcy, zazwyczaj na długo wiąże się z konkretnym pracodawcą. Często te osoby rezygnują z pracy z czynników fizycznych, zdrowotnych czy też psychologicznych . Badania pokazują, że po 50 roku życia spada wydajność i efektywność pracy . Warto wdrożyć rozwiązania motywowania pracowników, które na nowo przywrócą wydajną i efektywną pracę.

Opis warsztatów

Zmiany zachodzące na rynku pracy, związane z zachodzącymi przemianami demograficznymi znacznie wyprzedzają przemyślane i konsekwentne działania firm w tym zakresie. Według badań 85 % polskich przedsiębiorców w ogóle nie zadaje sobie pytania: co zrobić, żeby przygotować się korzystne środowisko pracy dla zespołów wielopokoleniowych. A przecież stale wzrasta liczba osób w wieku emerytalnym. Czy wiesz, że za 20 lat liczba osób w wieku emerytalnym osiągnie 50%. Czy Twoja firma ma przemyślaną strategię tworzenia dla nich przyjaznego środowiska pracy, uwzględniającego ich doświadczenie zawodowe, a także specyficzne wymagania związane z etapem w życiu, na którym się znajdują?

Czy możemy się przed tym obronić? Nie! Musimy te zmiany zaakceptować!

Jednocześnie jestem przekonany, że mądre zaplanowanie swoich działań przyczyni się nie tyle do obronienia status quo, ale również pozwoli podnieść konkurencyjność Twojej firmy w długofalowej perspektywie. Nieuchronne i wymuszone zmiany mogą stać się motorem napędowym organizacji.

Korzyści dla Uczestników szkolenia:

Uczestnicy dzięki spotkaniu staną się świadomi zmian zachodzących obecnie na rynku pracy. Będą potrafili podjąć systematyczne działania zmierzające do zbudowania kultury organizacyjnej przyjaznej zespołom wielopokoleniowym i wykorzystującej ich nadzwyczajny potencjał.

Zajęcia są również okazją do wymiany doświadczeń w zakresie różnych działań, które z sukcesem zostały już przez Państwa podjęte .

Metody pracy jakie stosujemy podczas szkolenia:

W trakcie zajęć czasie pracujemy niemal wyłącznie interaktywnie. Aranżujemy gry i scenki, w czasie których poznajecie Państwo praktyczne narzędzia. Analizujemy również case studies polskich i międzynarodowych organizacji, które dzięki przemyślanej strategii zarządzania wielopokoleniowego odniosły sukces na rynku. Poza tym realizujemy mnóstwo ćwiczeń i zabaw edukacyjnych. We wszystkich ćwiczeniach indywidualnych korzystamy z realnych przykładów Uczestników, które poza walorem praktycznym służą również wymianie doświadczeń i wyciągnięciu wniosków.

Przebieg warsztatów:

1. Wprowadzenie w atmosferę warsztatów

Przygotowanie „mapy mentalnej” procesu rekrutacji i szkolenia kadry

Tematy:

 • Powitanie, przypomnienie planu warsztatów, sprawdzenie oczekiwań uczestników
 • Przedstawienie poszczególnych etapów systematycznego procesu rekrutacji i selekcji – celów i metod wykorzystywanych na poszczególnych etapach
 • Rekrutacja wewnętrzna i zewnętrzna- podobieństwa i różnice
 • Proces rekrutacji jako „wizytówka firmy” – zasady postępowania na poszczególnych etapach ; ilość etapów jako wynik analizy koszt/korzyść oraz wyraz szacunku dla czasu kandydata a także element negocjacji

2.Przygotowanie procesu rekrutacji

 • Poznanie 7 pkt planu Rogers’a do budowania profilu pożądanego Kandydata i przećwiczenie wykorzystania planu w praktyce, w odniesieniu do wybranego stanowiska
 • Poznanie możliwości wykorzystania kompetencji kluczowych do budowania profilu pożądanego kandydata oraz budowania kryteriów selekcyjnych i pytań do wywiadu – przećwiczenie na wybranych przykładach
 • Poznanie zasad prowadzenia rekrutacji równocześnie przez kilka zespołów rekrutacyjnych

Tematy:

 • Etapy przygotowania procesu rekrutacji: pożądany profil kandydata- kryteria selekcji- narzędzia rekrutacji i selekcji, szkolenie zespołu rekrutacyjnego
 • Budowanie profilu pożądanego kandydata – cechy konieczne i pożądane, 7 pkt Rogers’a, kompetencje kluczowe
 • Ćwiczenie wykorzystania prezentowanych narzędzi
 • Zasady pracy zespołów rekrutacyjnych – przygotowanie dokumentacji, szkolenie zespołu, omawianie wyników procesu rekrutacji – zespołowe podejmowanie decyzji

3. Selekcja wstępna

 • Poznanie możliwości wykorzystania w procesie selekcji wstępnej różnorodnej dokumentacji (obok życiorysów i listów motywacyjnych- ankiety, projekty- „zadania domowe”, dokumentacja potwierdzająca kompetencje itp.) oraz zalety i wady korzystania z takiej dokumentacji w praktyce
 • Rozwój umiejętności analizy życiorysów pod kątem podejmowania decyzji typu: „tak, nie, do przemyślenia” oraz wstępnego przygotowywania pytań do wywiadu – przykłady odnośnej dokumentacji
 • Rozwój umiejętności udzielania negatywnej informacji zwrotnej w przypadku rekrutacji wewnętrznej

Tematy:

 • Informacje, które możemy uzyskać z dokumentacji pracowniczej
 • na co zwracać uwagę czytając życiorysy i listy motywacyjne; przygotowanie pytań do rozmowy rekrutacyjnej na podstawie
 • dokumentacji
 • Inne rodzaje dokumentacji, o które możemy poprosić kandydatów – zalety i wady podejścia
 • Zagadnienia dyskryminacji w rekrutacji
 • Zasady udzielania negatywnej informacji zwrotnej do kandydatów

4.Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej

 • Zdobycie wiedzy na temat zasad zapraszania na rozmowy kwalifikacyjne i przygotowanie otoczenia – porównanie z własnymi zwyczajami
 • Rozwój umiejętności przygotowywania pytań i zadań praktycznych badających kompetencje

Tematy:

 • Zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną – jakie informacje zawrzeć w zaproszeniu, jak przygotować otoczenie
 • Przygotowywanie pytań i delegowanie zadań badających kompetencje – ćwiczenie praktyczne

5.Rozmowa kwalifikacyjna

 • rozwinięcie wiedzy na temat psychologicznych uwarunkowań prowadzenia efektywnego wywiadu
 • rozwinięcie umiejętności wykorzystywania technik aktywnego słuchania ( słuchania i kierowania rozmową)
 • rozwinięcie wiedzy i umiejętności na temat techniki epizodycznej

Tematy:

 • Struktura wywiadu: wstęp, rozwinięcie, zakończenie; zasady prowadzenia notatek
 • Przykłady zastosowania aktywnych technik słuchania takich jak: pytania otwarte i zamknięte, parafrazy, klaryfikacje, odzwierciedlenia w procesie wywiadu; techniki kierowania rozmową: podsumowywanie, przerywanie – ukierunkowywanie
 • Błędy w prowadzeniu rozmowy: sugerowanie, komentowanie, pytania o charakterze dyskryminującym, sygnały płynące z języka ciała
 • Zasady wprowadzania ćwiczeń praktycznych i scenek w wywiad rekrutacyjny
 • Dwa style prowadzenia wywiadu: „egzaminacyjny” i „partnerski”
 • Ćwiczenia praktyczne w prowadzeniu wywiadów – zwrócenie uwagi na te zachowania, które pomagają bądź utrudniają aktywne słuchanie i kierowanie rozmową

6. Sytuacja demograficzna, a zmiany w organizacji- rynek pracy pracownika. Zmiany na rynku pracy.

 • Wyzwania stojące przed nami – nakreślenie sytuacji demograficznej w Europie i Polsce
 • Prognozy dotyczące charakterystyki zespołów pracowników
 • Wymiana doświadczeń – jak wygląda to u nas?
 • Wielopokoleniowość – szansa czy konieczność? Analiza case studies kilku firm, które w różny sposób podchodziły do kwestii wykorzystania potencjału zespołów wielopokoleniowych. Gdzie jesteśmy?
 • Wzbudzanie świadomości potencjału wielopokoleniowego w organizacji, jako fundament wdrażania strategii.

7.Pokolenie 40+, 50+ versus pokolenie X,Y,Z

 • Charakterystyka pokolenia 40+ i 50+ oraz pokolenia Y.
 • Charakterystyka pokolenia Z- wyzwania dla rynku pracy
 • Wyniki badań nad umysłem osób starszych, czyli dlaczego nie jest prawdą, że starość = demencja?
 • Co wprowadzają do organizacji osoby młode?
 • Szanse i zagrożenia każdej z grup –praca w grupach.
 • Sposoby odnalezienia i wykorzystania potencjału – jak pracować z różnymi pokoleniami?
 • Cel: Przewartościowanie obiegowych pojęć i stereotypów dotyczących osób młodych i starszych. Znalezienie cech przydatnych w mojej organizacji. Jakie zespoły chcę budować.

8.Zarządzanie rotacją w firmie – ujęcie procesowe

 • Czynniki wpływająca na rotację pracowników
 • Prawdziwe przyczyny odejść z pracy
 • Wskaźniki rotacji i inne KPI w oparciu o narzędzia HR w liczbach
 • 13 symptomów świadczące o tym, że pracownik chce odejść
 • Analiza ryzyka kadrowego
 • Analiza cyklu życia pracownika i cyklu życia przedsiębiorstwa
 • Analiza struktury zatrudnienia

9.Strategia uwzględniająca kontekst wielopokoleniowy.

 • Włącz zarządzanie wielopokoleniowe do długofalowej strategii przedsiębiorstwa.
 • Pracownicy +50 jako fundament wartości firmy
 • Strategia HR uwzględniająca zróżnicowane zespoły
 • Procesy rekrutacyjne – jaką strategię przyjąć?
 • Tworzenie środowiska pracy sprzyjającego wymianie doświadczeń między pokoleniami
 • Zaplanowanie działań w celu zatrzymania pracowników +50 i w wieku emerytalnym w firmie:
 • Programy medyczne
 • Programy elastycznego czasu pracy
 • Programy ubezpieczeniowe
 • Inne

11.Mentoring i budowanie zaangażowania zatrudnionych pracowników.

12.Budowanie zespołów wielopokoleniowych.

 • Charakterystyka dynamiki zespołów wielopokoleniowych.
 • Psychologiczne aspekty funkcjonowania różnych grup wiekowych
 • Zagrożenia i szanse wynikające z mieszania różnych pokoleń.
 • Wspólne podnoszenie kwalifikacji – prowadzi szkolenia dla różnych pokoleń.
 • Program mentorów młodszego pokolenia wśród pracowników 50+.
 • GRA: zbuduj swój zespół. Uczestnicy dzięki symulacji wykorzystują zdobytą wiedzę tworząc swój zespół marzeń.

 13. Przygotowanie kadry menedżerskiej.

 • Jak przygotowywać kadrę menedżerską do prowadzenia ludzi w zespołach wielopokoleniowych?
 • Coaching w miejscu pracy – różnice w zależności od wieku pracowników. Symulacje rozmów coachingowych przygotowanych przez Uczestników. Analiza DVD. Indywidualna informacja zwrotna dla Uczestników.
 • Intermentoring członków zespołu jako sposób na transfer wiedzy w organizacji.
 • Jaki styl zarządzania jest adekwatny do wieku pracownika?

Zobacz ofertę szkolenia z zarządzania wiekiem w organizacji oraz zapraszamy do sprawdzenia pełnej oferty szkolenia prawo pracy i szkolenia zarządzania zespołem.

Nasza polityka prywatności – wszystkie pozostawione dane firmy (adres email, nazwisko, adres) są chronione.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

FEV POLSKA Sp. z o.o.

Program szkoleń był dopasowany do potrzeb pracowników naszej firmy. Zbliżony poziom przygotowania oraz podobny tok myślenia uczestników pozwoliły na precyzyjny przekaz informacji przez prowadzącego szkolenie. Podczas zajęć uczestnicy mieli możliwość wymiany opinii, dyskusji i zadawania pytań, na które otrzymywali właściwe odpowiedzi. Szkolenie w formie warsztatów zainteresowało tematem i zainteresowało szkoloną grupę. Polecamy firmę szkoleniową GENWHY!

TAURON Dystrybucja S.A.

Szkolenie przebiegło w pełni profesjonalnie i sprawnie. Współpraca okazała się bardzo owocna i w pełni satysfakcjonująca. Planując realizację kolejnych szkoleń, bierzemy pod uwagę możliwość kontynuowania współpracy z firmą GENWHY, którą możemy polecić jako solidnego partnera, dysponującego doświadczeniem, zaangażowaniem i pełnym profesjonalizmem.

STEICO Sp. z o.o.

Szkolenie menadżerskie ,,Wczoraj kolega – dziś szef” posiadało program, dopasowany do potrzeb pracowników naszej firmy. Jesteśmy pod wrażeniem doskonale przygotowanego szkolenia, a dodatkowe materiały pozwoliły utrwalić informacje przekazane na szkoleniu. Metody stosowane przez trenera skutecznie zachęciły uczestników do aktywności i zaangażowania podczas szkolenia.