Grupa docelowa

Raport DISC w cenie szkolenia

Raport DISC w cenie szkolenia

Szkolenie Prowadzi Trener

trener

Terminy Szkoleń

 • Poznań - 26.06.2019, 1 dzień, 1490 zł.
 • Warszawa - 28.06.2019, 1 dzień, 1490 zł.
 • Warszawa - 01.08.2019, 1 dzień, 1490 zł.
 • Kraków - 07.08.2019, 1 dzień, 1490 zł.
 • Katowice - 14.08.2019, 1 dzień, 1490 zł.
 • Wrocław - 21.08.2019, 1 dzień, 1490 zł.
 • Poznań - 28.08.2019, 1 dzień, 1490 zł.
 • Gdańsk - 30.08.2019, 1 dzień, 1490 zł.
 • Kraków - 02.10.2019, 1 dzień, 1490 zł.
 • Gdańsk - 07.10.2019, 1 dzień, 1490 zł.
 • Katowice - 09.10.2019, 1 dzień, 1490 zł.
 • Wrocław - 16.10.2019, 1 dzień, 1490 zł.
 • Poznań - 23.10.2019, 1 dzień, 1490 zł.
 • Warszawa - 30.10.2019, 1 dzień, 1490 zł.
 • Wrocław - 02.12.2019, 1 dzień, 1490 zł.
 • Poznań - 09.12.2019, 1 dzień, 1490 zł.
 • Kraków - 13.12.2019, 1 dzień, 1490 zł.
 • Warszawa - 16.12.2019, 1 dzień, 1490 zł.
 • Katowice - 20.12.2019, 1 dzień, 1490 zł.
 • Gdańsk - 23.12.2019, 1 dzień, 1490 zł.

- potwierdzone

Zamawiam

Szkolenie z prawa pracy: obowiązki pracodawcy związane ze stosunkiem pracy

Obowiązki pracodawcy związane z nawiązaniem, istnieniem i rozwiązaniem stosunku pracy

–  
Czyli niezbędnik każdego pracodawcy / Pracownicze ABC – zbiór dobrych praktyk w zakresie zatrudniania pracowników.

Szkolenie prawne z prawa pracy ma na celu zapoznanie pracodawców, kadry zarządzającej, pracowników służb kadrowych z podstawowymi obowiązkami pracodawców w zakresie nawiązania, istnienia i rozwiązania stosunku czasu pracy, w tym ze zmianami w przepisach prawa pracy, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku. Podczas szkolenia prawo pracy zostaną omówione praktyczne problemy związane ze stosowaniem przepisów prawa pracy z uwzględnieniem orzecznictwa Sądu Najwyższego.

Proponowane szkolenie stanowi niezbędnik każdego nowoczesnego przedsiębiorcy, który zatrudnia lub zamierza zatrudniać pracowników, albowiem regularna aktualizacja zasad dotyczących prawidłowego stosowania prawa pracy jest niezwykle istotna w dzisiejszym zmieniającym się szybko otoczeniu prawnym. Znajomość aktualnych przepisów prawa pracy jest niezbędna nie tylko dla pracowników zajmujący się kadrami i płacami czy pracowników księgowości. Podstawowe aktualne obowiązki pracodawcy powinni znać przede wszystkim menedżerowie, kierownicy oraz członkowie zarządów.

Brak znajomości obowiązujących przepisów prawa pracy może sporo kosztować i wiązać się z odpowiedzialnością za naruszenie praw pracowniczych, a w przypadku kontroli lub roszczeń sądowych ze strony pracowników również z obowiązkiem zapłaty kar lub wypłaty wysokiego odszkodowania.

Korzyści dla uczestnika szkolenia z prawa pracy

Szkolenie w praktyczny i skuteczny umożliwia uczestnikom zdobycie kompletnej wiedzy z zakresu prawa pracy, w szczególności z zakresu nawiązania, istnienia i rozwiązania stosunku pracy Szkolenie dostarcza praktycznej wiedzy i rozwiązań z zakresu podstawowych regulacji prawnych dotyczących zatrudnia pracowników.  Pozwala określić i zdiagnozować słabe i mocne strony obowiązujących u danego pracodawcy regulacji z zakresu prawa pracy. Omówione casusy, analiza najnowszych zmian w prawie pracy, interpretacja przepisów oraz orzeczenia sądów pozwalają wprowadzić w organizacji takie mechanizmy prawne, które zapewnią przedsiębiorstwu pełne bezpieczeństwo prawne dzięki znajomości i przestrzeganiu aktualnych przepisów prawa pracy. Z kolei analiza najczęściej popełnianych błędów pozwoli w oparciu o przedstawione propozycje rozwiązań poruszanych zagadnień  na dostosowanie regulacji do potrzeb danego przedsiębiorstwa.

Metody pracy stosowane podczas szkolenia z prawa pracy

 • Studium przypadku (case study),

-
 • Dyskusje,
 • Wykład,
 • Prezentacje,
 • Burza mózgów,
 • Zadania

Grupa docelowa 
dla szkolenia z prawa pracy

Szkolenie polecamy wszystkim, którzy chcą zdobyć wiedzę z zakresu prawa pracy. Serdecznie zapraszamy członków zarządów, kierowników i specjalistów działu kadr,  managerów HR, a także wszystkie osoby, które zamierzają podjąć pracę w dziale: obsługa kadrowa lub są zainteresowane problematyką prawa pracy.

WUP (opis, procentowy rozkład, na doskonalenie czego poświęcany jest czas na szkoleniu)

 • Wiedza – 50%
 • Umiejętności – 40%
 • Postawa – 10%

Program szkolenia

1. 2dniowe szkolenie prawo pracy – podstawowe zasady:

 • zasada wolności pracy,
 • zasada swobody nawiązania stosunku pracy,
 • zasada poszanowania godności i dóbr osobistych pracownika,
 • zasada równości pracowników,
 • zasada niedyskryminacji w stosunkach pracy,
 • zasada odpłatności pracy,
 • prawo do wypoczynku,
 • zasada zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • zasada zaspokajania bytowych, socjalnych i kulturalnych potrzeb pracowników,
 • zasada podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników,
 • ochrona uprawnień pracownika,
 • zasada wolności zrzeszania się w związki zawodowe i organizacje pracodawców,
 • zasada udziału załogi w zarządzaniu zakładem pracy,
 • zasada równego traktowania

2.Rozmowa kwalifikacyjna

 • prawidłowy przebieg rozmowy kwalifikacyjnej (zagadnienia praktyczne),
 • katalog dokumentów wymaganych od kandydata (zagadnienia praktyczne)
 • umowa o pracę czy umowa cywilno prawna – korzyści i zagrożenia,

3.Nawiązanie stosunku pracy

 • zawarcie umowy o pracę a nawiązanie stosunku pracy,
 • rodzaje umów o pracę
 • elementy umowy o pracę (zagadnienia praktyczne)
 • umowa na okres próbny – nowe zasady
 • umowa na określony czas pracy  (zagadnienia praktyczne)
 • umowa na czas nieokreślony (zagadnienia praktyczne)
 • umowa o zastępstwo (nowe regulacje)
 • klauzule w umowach o pracę (przykłady)

4.Regulamin pracy:

 • zasady wydawania regulaminu pracy (zagadnienia praktyczne)
 • zakres przedmiotowy regulaminu pracy (przykłady)
 • tryb ustalenia regulaminu pracy
 • termin wejścia w życie przyjętego regulaminu pracy
 • skutki braku wydania regulaminu pracy

5.Prawa i obowiązki pracodawcy w trakcie trwania stosunku pracy:

 • minimalne wynagrodzenie za pracę,
 • nowe zasady ustalania wynagrodzenia minimalnego w pierwszym roku pracy,
 • system ocen pracownika (zagadnienia praktyczne)
 • monitorowanie pracy pracowników (case study)
 • powierzenie mienia (zagadnienia praktyczne)

6.Zmiana umowy o pracę:

 • sposoby zmiany umowy o pracę,
 • porozumienie zmieniające a wypowiedzenie warunków pracy i płacy (zagadnienia praktyczne),
 • przypadki, kiedy należy złożyć pracownikowi wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy,
 • skutki przyjęcia lub nie przyjęcia przez pracownika wypowiedzenia warunków pracy i płacy,
 • szczególna ochrona pracowników przed zmianą / wypowiedzeniem warunków pracy i płacy,
 • czasowe powierzenie wykonywania innej pracy (zagadnienia praktyczne)

7.Rozwiązanie umowy o pracę

 • sposoby rozwiązania umowy o pracę,
 • wymogi formalne oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę,
 • okresy wypowiedzenia umów o pracę,
 • zasady obliczania terminów wypowiedzenia umowy o pracę,
 • przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę (zagadnienia praktyczne oraz analiza orzeczeń),
 • rozwiązanie umowy za porozumieniem stron (zagadnienia praktyczne)
 • rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia (zagadnienia praktycze oraz trudne przypadki),
 • nowe uprawnienie pracodawcy do zwolnienia pracownika z obowiązku wykonywania pracy podczas okresu wypowiedzenia ,
 • szczególna ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę,
 • skutki niezgodne z prawem lub nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę

8.Roszczenia związane z rozwiązaniem umowy o pracę:

 • rodzaje zarzutów dotyczące niezgodnego z prawem lub nieuzasadnionego
  rozwiązania umowy o pracę (zagadnienia praktyczne oraz analiza orzeczeń),
 • postępowanie sądowe – przebieg o taktyka procesowa (zagadnienia praktyczne)
 • roszczenia pracodawcy związane z rozwiązaniem umowy o pracę,
 • zakaz konkurencji
 • prawidłowe klauzule w umowach o zakazie konkurencji (przykłady)

9.Zakończenie szkolenia:

 • wnioski indywidualne,
 • ewaluacja,
 • podsumowanie;

Sprawdź także ofertę naszych pozostałych szkoleń. Najpopularniejsze z nich to: szkolenia HR, kurs specjalista ds zarządzanie projektami, szkolenia finanse publiczne, szkolenia ochrona danych osobowych, certyfikowany kurs inspektora ochrony danych zgodnie z kodeks pracy, szkolenia kadry i szkolenia prawo administracyjne.

Zapraszamy na szkolenia otwarte, szkolenia zamknięte i kursy zawodowe.

Przeczytaj więcej o ochronie danych osobowych.
Przeczytajcie także o polityce plików cookies.
Nasza polityka prywatności – wszystkie pozostawione dane firmy są chronione.