Grupa docelowa

Raport DISC w cenie szkolenia

Raport DISC w cenie szkolenia

Dofinansowanie z BUR lub KFS

Dla klientów z sektora MSP istnieje możliwość dofinansowania szkolenia do 80% wartości szkolenia z BUR lub KFS.

Szkolenie Prowadzi Trener

trener

Terminy Szkoleń

Aktualnie brak tego szkolenia

Napisz do nas

Szkolenie z prawa pracy: obowiązki pracodawcy związane ze stosunkiem pracy

Obowiązki pracodawcy związane z nawiązaniem, istnieniem i rozwiązaniem stosunku pracy

–  
Czyli niezbędnik każdego pracodawcy / Pracownicze ABC – zbiór dobrych praktyk w zakresie zatrudniania pracowników.

Szkolenie prawne z prawa pracy ma na celu zapoznanie pracodawców, kadry zarządzającej, pracowników służb kadrowych z podstawowymi obowiązkami pracodawców w zakresie nawiązania, istnienia i rozwiązania stosunku czasu pracy, w tym ze zmianami w przepisach prawa pracy, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku. Podczas szkolenia prawo pracy zostaną omówione praktyczne problemy związane ze stosowaniem przepisów prawa pracy z uwzględnieniem orzecznictwa Sądu Najwyższego.

Proponowane szkolenie stanowi niezbędnik każdego nowoczesnego przedsiębiorcy, który zatrudnia lub zamierza zatrudniać pracowników, albowiem regularna aktualizacja zasad dotyczących prawidłowego stosowania prawa pracy jest niezwykle istotna w dzisiejszym zmieniającym się szybko otoczeniu prawnym. Znajomość aktualnych przepisów prawa pracy jest niezbędna nie tylko dla pracowników zajmujący się kadrami i płacami czy pracowników księgowości. Podstawowe aktualne obowiązki pracodawcy powinni znać przede wszystkim menedżerowie, kierownicy oraz członkowie zarządów.

Brak znajomości obowiązujących przepisów prawa pracy może sporo kosztować i wiązać się z odpowiedzialnością za naruszenie praw pracowniczych, a w przypadku kontroli lub roszczeń sądowych ze strony pracowników również z obowiązkiem zapłaty kar lub wypłaty wysokiego odszkodowania.

Korzyści dla uczestnika szkolenia z prawa pracy

Szkolenie w praktyczny i skuteczny umożliwia uczestnikom zdobycie kompletnej wiedzy z zakresu prawa pracy, w szczególności z zakresu nawiązania, istnienia i rozwiązania stosunku pracy Szkolenie dostarcza praktycznej wiedzy i rozwiązań z zakresu podstawowych regulacji prawnych dotyczących zatrudnia pracowników.  Pozwala określić i zdiagnozować słabe i mocne strony obowiązujących u danego pracodawcy regulacji z zakresu prawa pracy. Omówione casusy, analiza najnowszych zmian w prawie pracy, interpretacja przepisów oraz orzeczenia sądów pozwalają wprowadzić w organizacji takie mechanizmy prawne, które zapewnią przedsiębiorstwu pełne bezpieczeństwo prawne dzięki znajomości i przestrzeganiu aktualnych przepisów prawa pracy. Z kolei analiza najczęściej popełnianych błędów pozwoli w oparciu o przedstawione propozycje rozwiązań poruszanych zagadnień  na dostosowanie regulacji do potrzeb danego przedsiębiorstwa.

Metody pracy stosowane podczas szkolenia z prawa pracy

 • Studium przypadku (case study),

-
 • Dyskusje,
 • Wykład,
 • Prezentacje,
 • Burza mózgów,
 • Zadania

Grupa docelowa 
dla szkolenia z prawa pracy

Szkolenie polecamy wszystkim, którzy chcą zdobyć wiedzę z zakresu prawa pracy. Serdecznie zapraszamy członków zarządów, kierowników i specjalistów działu kadr,  managerów HR, a także wszystkie osoby, które zamierzają podjąć pracę w dziale: obsługa kadrowa lub są zainteresowane problematyką prawa pracy.

WUP (opis, procentowy rozkład, na doskonalenie czego poświęcany jest czas na szkoleniu)

 • Wiedza – 50%
 • Umiejętności – 40%
 • Postawa – 10%

Program szkolenia

1. 2dniowe szkolenie prawo pracy – podstawowe zasady:

 • zasada wolności pracy,
 • zasada swobody nawiązania stosunku pracy,
 • zasada poszanowania godności i dóbr osobistych pracownika,
 • zasada równości pracowników,
 • zasada niedyskryminacji w stosunkach pracy,
 • zasada odpłatności pracy,
 • prawo do wypoczynku,
 • zasada zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • zasada zaspokajania bytowych, socjalnych i kulturalnych potrzeb pracowników,
 • zasada podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników,
 • ochrona uprawnień pracownika,
 • zasada wolności zrzeszania się w związki zawodowe i organizacje pracodawców,
 • zasada udziału załogi w zarządzaniu zakładem pracy,
 • zasada równego traktowania

2.Rozmowa kwalifikacyjna

 • prawidłowy przebieg rozmowy kwalifikacyjnej (zagadnienia praktyczne),
 • katalog dokumentów wymaganych od kandydata (zagadnienia praktyczne)
 • umowa o pracę czy umowa cywilno prawna – korzyści i zagrożenia,

3.Nawiązanie stosunku pracy

 • zawarcie umowy o pracę a nawiązanie stosunku pracy,
 • rodzaje umów o pracę
 • elementy umowy o pracę (zagadnienia praktyczne)
 • umowa na okres próbny – nowe zasady
 • umowa na określony czas pracy  (zagadnienia praktyczne)
 • umowa na czas nieokreślony (zagadnienia praktyczne)
 • umowa o zastępstwo (nowe regulacje)
 • klauzule w umowach o pracę (przykłady)

4.Regulamin pracy:

 • zasady wydawania regulaminu pracy (zagadnienia praktyczne)
 • zakres przedmiotowy regulaminu pracy (przykłady)
 • tryb ustalenia regulaminu pracy
 • termin wejścia w życie przyjętego regulaminu pracy
 • skutki braku wydania regulaminu pracy

5.Prawa i obowiązki pracodawcy w trakcie trwania stosunku pracy:

 • minimalne wynagrodzenie za pracę,
 • nowe zasady ustalania wynagrodzenia minimalnego w pierwszym roku pracy,
 • system ocen pracownika (zagadnienia praktyczne)
 • monitorowanie pracy pracowników (case study)
 • powierzenie mienia (zagadnienia praktyczne)

6.Zmiana umowy o pracę:

 • sposoby zmiany umowy o pracę,
 • porozumienie zmieniające a wypowiedzenie warunków pracy i płacy (zagadnienia praktyczne),
 • przypadki, kiedy należy złożyć pracownikowi wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy,
 • skutki przyjęcia lub nie przyjęcia przez pracownika wypowiedzenia warunków pracy i płacy,
 • szczególna ochrona pracowników przed zmianą / wypowiedzeniem warunków pracy i płacy,
 • czasowe powierzenie wykonywania innej pracy (zagadnienia praktyczne)

7.Rozwiązanie umowy o pracę

 • sposoby rozwiązania umowy o pracę,
 • wymogi formalne oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę,
 • okresy wypowiedzenia umów o pracę,
 • zasady obliczania terminów wypowiedzenia umowy o pracę,
 • przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę (zagadnienia praktyczne oraz analiza orzeczeń),
 • rozwiązanie umowy za porozumieniem stron (zagadnienia praktyczne)
 • rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia (zagadnienia praktycze oraz trudne przypadki),
 • nowe uprawnienie pracodawcy do zwolnienia pracownika z obowiązku wykonywania pracy podczas okresu wypowiedzenia ,
 • szczególna ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę,
 • skutki niezgodne z prawem lub nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę

8.Roszczenia związane z rozwiązaniem umowy o pracę:

 • rodzaje zarzutów dotyczące niezgodnego z prawem lub nieuzasadnionego
  rozwiązania umowy o pracę (zagadnienia praktyczne oraz analiza orzeczeń),
 • postępowanie sądowe – przebieg o taktyka procesowa (zagadnienia praktyczne)
 • roszczenia pracodawcy związane z rozwiązaniem umowy o pracę,
 • zakaz konkurencji
 • prawidłowe klauzule w umowach o zakazie konkurencji (przykłady)

9.Zakończenie szkolenia:

 • wnioski indywidualne,
 • ewaluacja,
 • podsumowanie;

Sprawdź także ofertę naszych pozostałych szkoleń. Najpopularniejsze z nich to: szkolenia HR, kurs specjalista ds zarządzanie projektami, szkolenia finanse publiczne, szkolenia ochrona danych osobowych, certyfikowany kurs inspektora ochrony danych zgodnie z kodeks pracy, szkolenia kadry i szkolenia prawo administracyjne.

Zapraszamy na szkolenia otwarte, szkolenia zamknięte i kursy zawodowe.

Przeczytaj więcej o ochronie danych osobowych.
Przeczytajcie także o polityce plików cookies.
Nasza polityka prywatności – wszystkie pozostawione dane firmy są chronione.

FEV POLSKA Sp. z o.o.

Program szkoleń był dopasowany do potrzeb pracowników naszej firmy. Zbliżony poziom przygotowania oraz podobny tok myślenia uczestników pozwoliły na precyzyjny przekaz informacji przez prowadzącego szkolenie. Podczas zajęć uczestnicy mieli możliwość wymiany opinii, dyskusji i zadawania pytań, na które otrzymywali właściwe odpowiedzi. Szkolenie w formie warsztatów zainteresowało tematem i zainteresowało szkoloną grupę. Polecamy firmę szkoleniową GENWHY!

TAURON Dystrybucja S.A.

Szkolenie przebiegło w pełni profesjonalnie i sprawnie. Współpraca okazała się bardzo owocna i w pełni satysfakcjonująca. Planując realizację kolejnych szkoleń, bierzemy pod uwagę możliwość kontynuowania współpracy z firmą GENWHY, którą możemy polecić jako solidnego partnera, dysponującego doświadczeniem, zaangażowaniem i pełnym profesjonalizmem.

STEICO Sp. z o.o.

Szkolenie menadżerskie ,,Wczoraj kolega – dziś szef” posiadało program, dopasowany do potrzeb pracowników naszej firmy. Jesteśmy pod wrażeniem doskonale przygotowanego szkolenia, a dodatkowe materiały pozwoliły utrwalić informacje przekazane na szkoleniu. Metody stosowane przez trenera skutecznie zachęciły uczestników do aktywności i zaangażowania podczas szkolenia.