Grupa docelowa

Osoby, który są przygotowywane do roli kierowniczej lub obecnie pełnią rolę kierowniczą. Szkolenie jest przygotowane również dla pracowników korporacji, którzy pełnią rolę team leadera.

Na szkoleniu szczególny nacisk kładziony jest na aspekt awansu wewnętrznego.

Raport DISC w cenie szkolenia

Raport DISC w cenie szkolenia

Dofinansowanie z BUR lub KFS

Dla klientów z sektora MSP istnieje możliwość dofinansowania szkolenia do 80% wartości szkolenia z BUR lub KFS.

Szkolenie Prowadzi Trener

trener

Terminy Szkoleń

Aktualnie brak tego szkolenia

Napisz do nas

Szkolenie budowanie autorytetu szefa

Naucz się jak budować autorytet szefa na szkoleniu: “Wczoraj kolega dziś szef. Szkolenie menedżerskie“.

Gdyby zapytać o to, co dla pracowników jest najważniejszym czynnikiem warunkującym motywację do pracy, zdecydowana większa część odpowiedziałaby, że jest to mądry, rozsądny i sprawiedliwy szef. To właśnie osoba zarządzająca zespołem musi charakteryzować się pożądanymi przez podwładnych cnotami, a swój autorytet budować na rzetelnym i sprawiedliwym postępowaniu. Budowanie szacunku nie powiedzie się na strachu i presji. Nadmierne spoufalanie się z podwładnymi również nie sprawi, że osoba szefa postrzegana będzie jako nadrzędna i szanowana. Awanse wewnętrzne, w tym na kierownika zespołu, to częsta sytuacja w zakładach pracy. Jak sprostać nowym wyzwaniom osoby zarządzającej zespołem – wczoraj jeszcze kolegów na równych stanowiskach, dziś już podwładnych? Jak zbudować autorytet i nie tracić przy tym dobrym dobrych relacji z pracownikami? Na te i inne, niezwykle istotne pytania, z którymi boryka się świeżo upieczony szef, odpowiada szkolenie Budowanie autorytetu szefa. Pozwoli ono przede wszystkim na zrozumienie swojej roli (młodego managera) w organizacji, w nowej sytuacji. Szkolenie dostarczy praktycznych instrumentów zarządczych do objęcia roli przełożonego, pozwoli zrozumieć sposoby oddziaływania na podwładnych oraz na praktyczne przygotowanie managera do pełnienia nowej funkcji. Pomoże również zwiększyć odporność emocjonalną na stres i zmiany w pracy zarządzającego.

Szkolenie budowanie autorytetu szefaKorzyści dla uczestników szkolenia:

 • Zrozumienie swojej roli – młodego managera – w organizacji w nowej sytuacji.
 • Dostarczenie praktycznych instrumentów zarządczych do objęcia roli przełożonego.
 • Zrozumienie sposobów oddziaływania na podwładnych oraz praktyczne przygotowanie managera do pełnienia nowej funkcji.
 • Zwiększenie odporności emocjonalnej na stres i zmiany w pracy zarządzającego.

Program szkolenia w budowaniu autorytetu szefa:

Moduł 1: Runda otwarcia

 • Przedstawienie celów i planu zajęć.
 • Ustalenie reguł współpracy.
 • Poziomy kompetencji i ich wykorzystanie w pracy codziennej

Moduł 2: Awans i co dalej?

 • Kim teraz jestem? Nowa definicja swojej osoby w strukturze organizacyjnej firmy.
 • Style zarządzania, – jaka forma współpracy z Zespołem jest najkorzystniejsza?
 • Autorytet szefa. Jak go zbudować?
 • Budowanie i przekazywanie swoich oczekiwań.
 • Stare nawyki w pracy. Jak je zmienić?
 • Komunikacja z podwładnym. Sposoby i rodzaje.
 • Sposoby prowadzenia modułu:

Wskazanie kluczowych elementów emocjonalnych determinujących nową pozycję w organizacji. Wdrożenie i przećwiczenie elementarnych funkcji w pracy przełożonego. Zastosowanie symulacji, jako podłoża do pokazania w praktyce sposobów oddziaływania na starych znajomych.

Moduł oparty jest na grze szkoleniowej AMBER BRIDGE .

Uczestnicy wcielają się w zespól pracowniczy i mają za zadanie zbudować samonośną konstrukcję w oparciu o fragmentaryczne dane.

Moduł 3: Nowy poziom starych relacji.

 • Indywidualnie czy zespołowo? Zalety i wady tych rozwiązań.
 • Kiedy prywatnie a kiedy służbowo? Tworzenie nowych granic i zasad współpracy.
 • Zmiany, zmiany, zmiany… – Obawy, lęk, jego źródła i właściwe reakcje.
 • Siła nacisku na dotychczasowych znajomych w nowej formule współpracy. Poziomy elastyczności.

Sposoby prowadzenia modułu:

Wykazanie różnic w systemie pracy w układzie zdrowych i niezdrowych relacji służbowych na bazie przykładów i symulacji. Wykorzystanie lęku przed zmianami, jako potencjału do nowych lepszych osiągnięć. Wskazanie mechanizmów i rezultatów działania twardych decyzji zarządczych oraz efektów miękkiego zarządzania. Plusy i minusy obu rodzajów działań.

Moduł 4: Pierwsze najważniejsze działania.

 • Expose nowego szefa. Po co? Dlaczego?
 • Przydział ról w strukturze.
 • Szczerość, zaangażowanie i zaufanie w Zespole.
 • Robienie wszystkiego naraz. Efekty braku koncepcji i pomysłu na pracę.
 • Instrumenty wpływu na wyniki; odpowiednia ilość, kierunek i jakość pracy.
 • Wykorzystanie potencjału podwładnych; jak spowodować, aby ludziom chciało się chcieć?
 • „…I co mam teraz zrobić…?” – Dekalog prawidłowych zachowań młodego managera.
 • Sposoby prowadzenia modułu:

Postrzeganie siebie, jako szefa – wypracowanie nowych wartości mentalnych, budowanie autorytetu szefa. Interaktywna dyskusja przeplatana wiedzą praktyczną i przykładami z życia w zakresie sposobów, granic i poziomu zaufania w komunikacji z podwładnymi. Dostarczenie psychonarzędzi do optymalnego wykorzystania potencjału grupy ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowych relacji.

Moduł 5: Wyznaczanie celów i priorytetów w pracy młodego managera.

 • Przykład „5-ciu minut”, jako subiektywny model upływającego czasu.
 • Panowanie nad sobą w czasie. Metody zastosowania w praktyce
 • Budowanie priorytetów na podstawie harmonogramu dnia codziennego – Trening.
 • Stawianie celów w układzie SMART.
 • Realizowanie priorytetów wg techniki „Planowania od tyłu”.
 • Macierz Eisenhowera, czyli metoda „ćwiartek pilnych i ważnych”, jako narzędzie panowania nad wydarzeniami.
 • Sposoby prowadzenia modułu:
 • Ustalanie celów i priorytetów – ćwiczenia praktyczne. Wprowadzenie zmian w kierunku, myśleniu oraz działania uczestników z wykorzystaniem dotychczasowych przyzwyczajeń uczestników.
 • Przedstawienie skutecznych zasad ustalania celów, planowania oraz elementów zarządzania czasem w praktycznej formie na podstawie konkretnych przykładów z grupy.
 • Omówienie i przekazanie uczestnikom narzędzi wspomagających omówione sytuacje.

Moduł 6: Funkcje zarządcze, jako fundamenty zarządzania “Koło Zarządcze”.

 • Gdzie jestem? Określenie stanu obecnego.
 • „Gdzie chcę być?” Planowanie, jako nadawanie kierunku działaniom.
 • Organizowanie, jako strategia dojścia do celu.
 • Narzędzia sterowania bezpośredniego.
 • Kontrolowanie Klamra domykająca teorię Koła Zarządczego.
 • Systemy raportowe w firmie i ich przydatność oraz optymalizacja.

Sposoby prowadzenia modułu:

Wstęp do diagnozy obecnego stylu zarządzania uczestników warsztatu – dyskusja panelowa. Praktyczne przedstawienie funkcji Koła Zarządczego oraz porównanie go do zdiagnozowanego stanu obecnego sposobów stosowanych przez grupę. Przykłady użycia przedstawionego procesu w formie studium przypadków oraz wypracowanie praktycznych rozwiązań przy zastosowaniu procesu zarządczego. Moduł oparty jest na grze szkoleniowej MAGNETO. Gra uczy właściwego wyznaczania celów w dopasowaniu do danej strategii biznesowej.

Moduł 7: Diagnoza delegowania uprawnień, projektów oraz celów.

 • Test autokratyzmu delegującego.
 • Delegowanie bez oporów.
 • Delegowanie, jako mechanizm motywowania. Kroki i metodyka procesu.

Sposoby prowadzenia modułu:

Sposoby delegowania oraz przenoszenia odpowiedzialności – ćwiczenia indywidualne i grupowe. Przedstawienie konkretnych, metodycznych przykładów delegowania w obszarach uprawnień, projektów i celów – różnice i podobieństwa. Interaktywnie poprowadzony wykład z obszaru metodyki motywacji. Warsztat z użyciem delegowania uprawnień na bazie konkretnych przypadków z życia uczestników.

Moduł 8: Techniki strategiczne w motywowaniu indywidualnym i zespołowym.

 • Pragnienia i zaspokajanie pragnień pracowników w świetle motywowania wg piramidy potrzeb Maslowa.
 • Pracownik, jako przedmiot i podmiot. Teorie X i Y McGregora.
 • Psychologiczne motywowanie potrzebami wg McClellanda.
 • Test rozpoznawania czynników motywujących.

Sposoby prowadzenia modułu:

Zwiększenie umiejętności uczestników z wykorzystaniem metodycznych technik podnoszenia kompetencji zarządczych. Ćwiczenia z analizą ludzkich potrzeb na podstawie filozofii Maslowa. Przedstawienie i przećwiczenie na sytuacjach symulowanych technik motywacyjnych McGregora i McClellanda. Przeprowadzenie z uczestnikami testu z rozpoznawania własnych motywatorów.

Moduł 9: Zarządzanie informacją zwrotną.

 • Korzyści vs funkcje feedbacku.
 • Trudne sytuacje i konflikty przełożony – podwładny. Standardy zachowań.
 • Dekalog feedbacku.
 • Werbalne i niewerbalne środki motywacyjno – dyscyplinujące.

Sposoby prowadzenia modułu:

Określenie wzorcowego modelu postępowania lidera w zespole – ćwiczenia grupowe. Wypracowanie metod i przećwiczenia technik udzielania efektywnej informacji zwrotnej w mikro – scenkach warsztatowych. Ćwiczenia z kamerą.

Moduł 10: Pomost w przyszłość

Co wykorzystam w przyszłości?

Podsumowanie szkolenia budowanie autorytetu szefa. Sesja pytań i odpowiedzi.

 

Zapisz

FEV POLSKA Sp. z o.o.

Program szkoleń był dopasowany do potrzeb pracowników naszej firmy. Zbliżony poziom przygotowania oraz podobny tok myślenia uczestników pozwoliły na precyzyjny przekaz informacji przez prowadzącego szkolenie. Podczas zajęć uczestnicy mieli możliwość wymiany opinii, dyskusji i zadawania pytań, na które otrzymywali właściwe odpowiedzi. Szkolenie w formie warsztatów zainteresowało tematem i zainteresowało szkoloną grupę. Polecamy firmę szkoleniową GENWHY!

TAURON Dystrybucja S.A.

Szkolenie przebiegło w pełni profesjonalnie i sprawnie. Współpraca okazała się bardzo owocna i w pełni satysfakcjonująca. Planując realizację kolejnych szkoleń, bierzemy pod uwagę możliwość kontynuowania współpracy z firmą GENWHY, którą możemy polecić jako solidnego partnera, dysponującego doświadczeniem, zaangażowaniem i pełnym profesjonalizmem.

STEICO Sp. z o.o.

Szkolenie menadżerskie ,,Wczoraj kolega – dziś szef” posiadało program, dopasowany do potrzeb pracowników naszej firmy. Jesteśmy pod wrażeniem doskonale przygotowanego szkolenia, a dodatkowe materiały pozwoliły utrwalić informacje przekazane na szkoleniu. Metody stosowane przez trenera skutecznie zachęciły uczestników do aktywności i zaangażowania podczas szkolenia.