Grupa docelowa

Raport DISC w cenie szkolenia

Raport DISC w cenie szkolenia

Dofinansowanie z BUR lub KFS

Dla klientów z sektora MSP istnieje możliwość dofinansowania szkolenia do 80% wartości szkolenia z BUR lub KFS.

Szkolenie Prowadzi Trener

trener

Terminy Szkoleń

Aktualnie brak tego szkolenia

Napisz do nas

Lider w obliczu zmian – nowoczesne przywództwo w okresie zmian

Nie ma zespołów idealnych! Sztuką jest świadomość i wykorzystanie tych wartości zespołu, które mamy do dyspozycji. Nabiera to szczególnego znaczenia w procesie zmian. Wtedy zespół powinien funkcjonować jak jeden organizm w którym każdy zna swoją odpowiedzialność, a jednocześnie jest świadomy odpowiedzialności za pozostałych członków zespołu. Warto nauczyć tego ludzi.

Korzyści dla Uczestników szkolenia:

Warsztat jest praktyczną formą przejścia procesu zmiany. Uczestnicy mają okazję nauczyć się siebie, to znaczy przyjrzeć się jak sami reagują na zmianę. Świadomość własnych uczuć, a zwłaszcza świadomość, że mamy do nich prawo jest dla nich źródłem siły, a z drugiej strony okazją do przyjrzenia się jak reagują ich pracownicy.

Dzięki symulacji zmiany, scenkom, nagraniom na kamerę i analizom tych nagrań, Uczestnicy zyskują z jednej strony niezbędną wiedzę w zakresie zaawansowanej komunikacji w procesie zmiany, odpowiedzialności za nią, praw funkcjonowania zespołu, uczą się traktować konflikt jako siłę pozytywną oraz rozwiązywać sytuacje trudne.

W procesie zmiany niezwykle istotna jest również konsekwencja w wyznaczaniu i realizowaniu zamierzonych celów. Zapoznając Menedżerów z modelem zarządzania opartym o rezultat, uczymy ich nie tylko wyznaczania celów, ale również kształtowania odpowiedzialności u ich ludzi.

Udział w tym szkoleniu pomoże uczestnikom:

 • Zrozumieć dynamikę i uwarunkowania zmiany w organizacji i zaplanować adekwatne działania na każdym etapie procesu wdrażania zmiany
 • Poznać psychologiczne aspekty zachowania ludzi w zmianie i dostosować działania menedżerskie
 • Udoskonalić sposoby budowania klimatu zaangażowania zespołu w proces zmiany
 • Stworzyć osobisty plan przygotowujący do skutecznego zarządzania zmianą
 • Udoskonalić umiejętności zarządzania ludźmi w procesie zmiany

Metody pracy jakie stosujemy podczas szkolenia:

W trakcie zajęć czasie pracujemy wyłącznie interaktywnie. Aranżujemy gry i scenki, w czasie których Uczestnicy dostają praktyczne narzędzia oraz mogą doświadczyć różnych ról i zdobyć dzięki temu nową perspektywę. Poza tym realizujemy mnóstwo ćwiczeń i zabaw edukacyjnych. We wszystkich ćwiczeniach indywidualnych korzystamy z realnych przykładów Uczestników, które poza walorem praktycznym służą również wymianie doświadczeń i wyciągnięciu wniosków. Warsztaty oparte są na cyklu uczenia Kolba, zgodnie z którym wychodzimy zawsze od osobistego doświadczenia Uczestników. Następnie dzięki grom i symulacjom Uczestnicy mogą przeżyć to doświadczenie ponownie; na koniec wzbogacamy je teorią i ćwiczeniami. Uczestnicy podnoszą swoje kompetencje i mają szansę na zmianę niewłaściwych postaw oraz utrwalenie postaw pożądanych.

Program szkolenia:

MODUŁ 1 : WSTĘP. INTEGRACJA GRUPY.

 • Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i zaufania w zespole. Budowanie dobrego klimatu grupowego. Odnalezienie wspólnych wartości.
 • Cele warsztatu.
 • Kontrakt z grupą.
 • Integracja grupy.
 • Metody: ćwiczenia zespołowe, test.

MODUŁ 2 : JEDNO CO PEWNE TO ZMIANA

Cel: uwspólnienie mapy myślenia o dynamice zmian i obszarach, na które wpływa każda zmiana w organizacji. Zbudowanie mapy pojęciowej, do której będziemy się odwoływać w dalszych częściach szkolenia. Spojrzenie na zmianę z punktu widzenia całej organizacji i jej otoczenia.

 1. Rozwój to zmiana
  • założenia leżące u podstaw budowania organizacji opartej o permanentną zmianę
  • scenariusze przyszłości – ćwiczenie
 2. Ewolucje i rewolucje w rozwoju firmy – model L. Greinera
 3. Dlaczego zmiana nie zawsze się udaje? – obszary zmiany w organizacji i ich wzajemne powiązania wpływające na efektywne wdrożenie
  • ludzie, struktury, systemy (procesy, technologie)
  • analiza obszarów w realnej zmianie w organizacji- ćwiczenie
 4. Planowanie zmiany
  • podstawowe reguły planowania zmiany
  • angażowanie pracowników na etapie planowania zmiany
  • wybór właściwego momentu do wprowadzenia zmiany
  • przygotowanie czarnych i białych scenariuszy wprowadzania zmiany

MODUŁ 3 : PROGRAM OSOBISTEJ SKUTECZNOŚCI W ZMIANIE

Cel modułu: dookreślenie własnych predyspozycji w kontekście wzmacniania w sobie i innych gotowości do zmian. Zaplanowanie na bazie wewnętrznego, osobistego potencjału, działań rozwojowych, zmierzających do skutecznego dopasowania się do zmiany i podwyższenia własnej efektywności w nowej sytuacji: jak odnieść sukces w twórczej rywalizacji?

 • Diagnoza własnego potencjału – test osobowości DISC
 • Gra „Giełda” – symulacja pracy zespołu w szybko zmieniającej się rzeczywistości – pogłębienie znajomości własnych mocnych stron w reagowaniu na zmianę i obszarów rozwojowych
 • Jak wykorzystać swój potencjał do budowania w sobie gotowości do zmian
 • Osobiste przygotowanie do zmiany – „Trójkąt sukcesu” – motywacja, wiedza, umiejętności

MODUŁ 4 : WALKA Z UTRATĄ MOTYWACJI

 • co obniża poziom mojej motywacji i jest dla mnie obecnie ograniczeniem?
 • na co mam, a na co nie mam wpływu? – wyodrębnienie czynników, na które mogę i powinienem realnie oddziaływać oraz tych, na które nie warto tracić czasu.
 • budowanie świadomości swoich mocnych stron i wykorzystanie ich w sytuacji zmiany – ćwiczenia w afirmacjach
 • indywidualne techniki motywacyjne – wybór technik adekwatnych do zmiany, ćwiczenia
 • „Piramida zmiany” czyli nad czym w sobie pracować, by skutecznie dostosować się do zmiany.
 • diagnoza odpowiedniego poziomu na którym zmiana ma nastąpić: środowisko, zachowanie, umiejętności, przekonania, tożsamość.
 • ćwiczenia w dookreślaniu działań rozwojowych na odpowiednich poziomach „piramidy zmiany”
 • praca indywidualna – co zmienię w sobie i w jaki sposób?

MODUŁ 5: KONSTRUKTYWNA ADAPTACJA DO ZMIANY JAKO CZYNNIK BUDUJĄCY WPŁYW W ŚRODOWISKU SPOŁECZNYM

 • aktywne nabywanie nowych kompetencji pomagających w zmianie
 • sety szkoleniowe – zadaniowe spotkania edukacyjne wspierające ludzi w zmianie

MODUŁ 6 :KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W ZMIANIE.

 • porozumiewanie się czy przekaz emocji i obaw – jak to oddzielić?
 • informacja zwrotna w sytuacjach obciążonych emocjami – ćwiczenia.
 • otwartość w porozumiewaniu się z innymi – test Johari.
 • ćwiczenia na większą otwartość w relacjach zadaniowych – poszukiwanie oraz udzielanie informacji

Moduł 7 : Metody radzenia sobie ze stresem w warunkach zmiany.

 • „błędne koło stresu” czyli jak kumuluje się stres
 • konstruktywne i zachowawcze metody reagowania na stres.
 • sposoby radzenia sobie ze stresem w sytuacjach zadaniowych – indywidualne techniki uczestników treningu i kategoryzacja tych technik pod względem skuteczności.
 • praktyczne, krótkie techniki antystresowe – ćwiczenia.
 1. Inicjatywa w zmianie – twórcze i proaktywne zaangażowanie w kreowanie zmian w firmie

MODUŁ 8 : NOWOCZESNE PRZYWÓDZTWO W OKRESIE TRANSFORMACJI

Cel modułu: uświadomienie i doświadczenie różnych mechanizmów działających na zespoły zadaniowe (i ich poszczególnych członków) w zmianie. Rozwój umiejętności przywódczych (komunikacja z zespołem i w organizacji); analiza własnych zespołów pod kątem gotowości do zmian i opracowanie wstępnego planu wspierania ludzi w efektywnej pracy w środowisku zmiany.

MODUŁ 9 : DLACZEGO WSZYSCY SĄ PRZECIW? – ZJAWISKO OPORU WOBEC ZMIAN

 • Gra grupowa „Magiczny kwadrat” – metaforyczne odzwierciedlenie zjawiska zmiany
 • Reakcje ludzi na zmianę – przegląd standardowych reakcji
  • obniżenie odporności na stres i prymat emocjonalności
  • wzrost oczekiwań wobec innych oraz szukanie rozwiązań zewnętrznych – „poza sobą”
 • Teoria pola sił K. Lewina – analiza sił sprzyjających i hamujących; ćwiczenie w odniesieniu do realnej zmiany w organizacji lub case study
 • Dlaczego to tak długo trwa? – zjawisko spadku efektywności i jego konsekwencje dla powodzenia zmiany
 • Siedem działań lidera gwarantujących skuteczność wprowadzania zmian
 • Krzywa zmiany organizacyjnej – studium przypadku
 • przebieg zmiany: rozmrażanie – zmiana właściwa – zamrożenie
 • priorytety w pracy menedżera z podwładnymi na poszczególnych etapach przebiegu zmiany.
 • Praca z postawami i przekonaniami podwładnych
 • 4 postawy wobec zmiany, kryteria: siła i wpływ na innych, nastawienie wobec zmiany, zaangażowanie w pracę grupową
 • sposoby pracy z typami podwładnych – zasada odroczenia, sprzeczności i docenienia
 • analiza własnych zespołów – z kim pracować i w jakiej kolejności? – mapa zaangażowania
 • bezwład jako szczególny przypadek biernego oporu

MODUŁ 10 : KOMUNIKACJA W PROCESIE ZMIANY

 • Przygotowanie planu komunikacji w procesie wprowadzania zmiany
  • Czynniki sukcesu – komunikacja dwustronna , „w górę i w dół”
  • Budowanie partnerstwa wokół zmiany w całej organizacji
 • Przygotowanie skutecznych przekazów promujących zmianę
  • Expose menedżera – wprowadzenie nowych reguł gry, odwołanie się do wartości, praca z przekonaniami – symulacje, praca z kamerą

MODUŁ 11: BUDOWANIA I INTEGRACJA ZESPOŁU DLA ZWIĘKSZENIA EFEKTYWNOŚCI PRACY

 • Etapy tworzenia się i transformacji zespołu
 • Rywalizacja czy współpraca – co i jakimi działaniami promuje lider

Zobacz naszą pełną ofertę certyfikowanych szkoleń menadżerskich.

FEV POLSKA Sp. z o.o.

Program szkoleń był dopasowany do potrzeb pracowników naszej firmy. Zbliżony poziom przygotowania oraz podobny tok myślenia uczestników pozwoliły na precyzyjny przekaz informacji przez prowadzącego szkolenie. Podczas zajęć uczestnicy mieli możliwość wymiany opinii, dyskusji i zadawania pytań, na które otrzymywali właściwe odpowiedzi. Szkolenie w formie warsztatów zainteresowało tematem i zainteresowało szkoloną grupę. Polecamy firmę szkoleniową GENWHY!

TAURON Dystrybucja S.A.

Szkolenie przebiegło w pełni profesjonalnie i sprawnie. Współpraca okazała się bardzo owocna i w pełni satysfakcjonująca. Planując realizację kolejnych szkoleń, bierzemy pod uwagę możliwość kontynuowania współpracy z firmą GENWHY, którą możemy polecić jako solidnego partnera, dysponującego doświadczeniem, zaangażowaniem i pełnym profesjonalizmem.

STEICO Sp. z o.o.

Szkolenie menadżerskie ,,Wczoraj kolega – dziś szef” posiadało program, dopasowany do potrzeb pracowników naszej firmy. Jesteśmy pod wrażeniem doskonale przygotowanego szkolenia, a dodatkowe materiały pozwoliły utrwalić informacje przekazane na szkoleniu. Metody stosowane przez trenera skutecznie zachęciły uczestników do aktywności i zaangażowania podczas szkolenia.