Grupa docelowa

Szkolenie rekomendujemy menedżerom posiadającym doświadczenie w zarządzaniu ludźmi

Raport DISC w cenie szkolenia

Raport DISC w cenie szkolenia

Dofinansowanie z BUR lub KFS

Dla klientów z sektora MSP istnieje możliwość dofinansowania szkolenia do 80% wartości szkolenia z BUR lub KFS.

Szkolenie Prowadzi Trener

trener

Terminy Szkoleń

 • Katowice - 08.06.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Wrocław - 15.06.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Poznań - 22.06.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Warszawa - 29.06.2020, 2 dni, 1490 zł.

- potwierdzone

Zamawiam

Napisz do nas

Szkolenie: Leadership w oparciu o inteligencje emocjonalną

Rola Lidera w nowoczesnych organizacjach.

Głównym założeniem proponowanego szkolenia menadżerskiego jest przygotowanie uczestników do samodzielnej pracy z grupami pracowniczymi w roli liderów opartej na najwyższych standardach.

Proponowane podejście zawiera elementy dynamicznej psychologii społecznej oraz skutecznych metod kształtowania postawy lidera w realiach codziennego specyficznego środowiska pracy.

Pomimo stosunkowo stałych i powtarzalnych zadań i sytuacji w zakładzie pracy, codzienność niejednokrotnie wymusza ogromną elastyczność i niemal natychmiastową zdolność adaptacji do nowych warunków i pojawiających się sytuacji i problemów. Głównym ogniwem spajającym indywidualne jednostki w efektywną grupę, jest przełożony zespołu. Prócz wiedzy teoretycznej na temat zarządzania zespołem pracowników, musi on mieć również kompetencje miękkie, pozwalające na efektywne wykonywanie swoich zadań. Nawet najlepszy zespół nie osiągnie sukcesów, jeśli będzie pozostawiony sam sobie, bez nadzoru rozsądnego i inteligentnego lidera. Rola przywódcy zespołu pracowników to niezwykle wymagające i odpowiedzialne zadanie. Jak pracować z grupami pracowniczymi w roli liderów? Jak radzić sobie z problemami pojawiającymi się podczas prowadzenia zespołów? Jak właściwie diagnozować przyczyny i skutecznie rozwiązywać konflikty? Jak wykorzystać swoje atuty osobowe i dążyć do pełnego sukcesu osobistą ścieżką rozwoju? Leadership w oparciu o inteligencję emocjonalną to szkolenie zawierające elementy dynamicznej psychologii społecznej oraz skutecznych metod kształtowania postawy lidera w ramach codziennego specyficznego środowiska pracy.

Szkolenie prowadzone przez doświadczone i utalentowane w branży osoby ma na celu przede wszystkim zapoznanie uczestników z wybranymi teoriami psychologicznymi dotyczącymi motywacji, różnic indywidualnych, osobowości człowieka i różnorodności, a także zdobycia umiejętności prowadzenia diagnozy coachingowej, pozwalającej na celowe i trafne rozpoznanie mocnych i słabych stron pracowników. Szkolenie stawia także na praktykę – przećwiczenie technik wywierania wpływu oraz psycho-manipulacji, delegowania zadań, a także monitorowania pracy i egzekwowania.

Szkolenie podzielone jest na kilka bloków tematycznych:

 •  Komunikacja i autoprezentacja
 • Postawa lidera
 • Asertywność lidera
 • Motywacja lidera
 •  Proces grupowy –
 • Rola lidera w procesie grupowym (coaching zespołów)
 • Osobowość w zespole
 • Wielowymiarowość pracy – Lider wielowymiarowy.

Praktyczne podejście do przekazywanej wiedzy: ćwiczenia z kamerą, gry, scenki i odgrywanie ról, a także ćwiczenia indywidualne i grupowe, dyskusje oraz testy i kwestionariusze, gwarantują przyswojenie wiedzy z zakresu bycia doskonałym przywódcą zespołu w sposób prosty i trwale zapadający w pamięć.

Główne cele programu:

 • przybliżenie realnych problemów pojawiających podczas prowadzenia zespołów
 • praktyczne przećwiczenie umiejętności diagnozy oraz pracy na konflikcie
 • poznanie technik skutecznej pracy nad zmianą postaw komunikacyjnych
 • przyjrzenie się doświadczeniu rozwoju osobistego oraz wypracowanie i analiza osobistej ścieżki rozwoju
 •  zapoznanie uczestników z wybranymi teoriami psychologicznymi dotyczącymi motywacji, różnic indywidualnych, osobowości  człowieka, różnorodności
 • zdobycie umiejętności prowadzenia diagnozy coachingowej potrzebnej do celowego i trafnego rozpoznania silnych i słabych stron pracowników
 • przećwiczenie  technik wywierania wpływu oraz psycho-manipulacji, delegowania zadań, monitorowania pracy oraz egzekwowania
 • program wyjaśnia różnice między typami osobowości a ich podatnością na perswazję, gotowość do rozwoju oraz zaangażowania w cele organizacji (cele jawne warsztatów)
 • buduje umiejętności prowadzenia wielopłaszczyznowych i wielowątkowych działań prowadzących do osiągnięcia celów lidera, programów dydaktycznych oraz organizacji

Program szkolenia Leadership w oparciu o inteligencje emocjonalną:

MODUŁ I. Komunikacja i autoprezentacja

 • Komunikacja w poszukiwaniu skuteczności
 • Środowisko komunikacyjne – miejsce pracy
 • Struktura mechanizmów komunikacji oraz ich dynamika w pracy
 • Diagnoza własnego stylu komunikacji w pracy
 • Autoprezentacja – praktyka naturalnej i otwartej postawy do innych
 • Praca z kamerą wideo oraz arkuszami autoanalizy – zapoznanie uczestników ze specyfiką komunikacyjną panującą w miejscu pracy oraz przyjrzenie się własnemu stylowi komunikacji kierowniczej
 • praca z ciałem i głosem.

MODUŁ II: Postawa lidera

 • Wpływ postaw na postrzeganie, rozumienie i zachowanie
 • Mechanizmy zmiany postaw
 • Techniki wywierania wpływu na innych
 • Nieskuteczne strategie v. skuteczne strategie wpływania na innych
 • Stereotypy i uprzedzenia
 • Postawy i heurystyki poznawcze
 • Zmiana postaw – czy jest możliwa?
 • Delegowanie, monitorowanie i egzekwowanie zadań
 • Praca w oparciu o studia przypadków, analiza prezentowanego materiału audio-wideo, praca z arkuszami autoanalizy
 • Odnalezienie odpowiedzi na pytanie czy możliwa jest zmiana postawy
 • Poznanie mechanizmów odpowiedzialnych za sztywność poznawczą
 • Poznanie narzędzi radzenia sobie z oporem przed wykonaniem zleconych zadań

MODUŁ III. Asertywność lidera

 • Asertywność NIE jako umiejętność lecz SZTUKA
 • Asertywne – cele, ekspresja i słuchanie
 • Odpowiadanie na krytykę (nie/konstruktywną)
 • Radzenie sobie w sytuacjach trudnych .
 • Praca z kamerą wideo, praca z arkuszami autoanalizy przyjrzenie się umiejętności bycia asertywnym jako sztuce wyrażania siebie bez przekraczania granic innych

MODUŁ IV. Motywacja lidera

 • Motywacja – definicja – przedstawienie wybranych koncepcji psychologicznych
 • Pobudzenie i kierowanie uwaga a efektywność działania: rodzaje pobudzenia
 • Emocje spójne i niespójne z celem: emocje, stres, motywacja
 • Samoregulacja motywacji: zachowanie i wyznaczanie celów
 • Poczucie własnej wartości, doskonalenie się i kontrola: sukces i samoocena
 • Motywowanie zespołów a motywowanie pracownika– różnice? Szanse i zagrożenia.
 • Spójność postawy menadżera a zachowania w grupie     mini wykład, dyskusja, praca w grupach, studium przypadku
 • wypracowanie przez uczestników definicji motywacji oraz zapoznanie z kluczowymi teoriami motywacji.
 • poznanie wpływu pobudzenia emocjonalnego na kształtowanie postaw: zmotywowanej do działania oraz demotywowanej
 • analiza wpływu stanów motywacyjnych na dynamikę wyznaczania celów oraz działań by te cele osiągnąć
 • przygotowanie uczestników szkolenia do świadomej pracy w obrębie działań związanych z motywowaniem zespołów pracowniczych oraz zapoznanie z narzędziami coachingu grupowego.

MODUŁ V. Proces grupowy – Rola lidera w procesie grupowym (coaching zespołów)

 • Świadomość lidera
 • Analiza etapów procesu grupowego
 • Rola lidera (jawnego i niejawnego) w procesie grupowym
 • Role uczestników w procesie grupowy
 • Odpowiedni dobór zadań i materiałów względem dynamiki procesu grupowego
 • Diagnoza faz procesu grupowego
 • Strategie działań podczas poszczególnych faz procesu grupowego
 • Świadomość lidera w odniesieniu do dynamiki procesu grupowego:
  • praca w grupach, kamera wideo – analiza nagranego materiału
  • zapoznanie uczestników ze złożonością dynamiki procesu grupowego
  • uzbrojenie w gotowe narzędzia i strategie kontrolowania i prowadzenia procesu grupowegoprowadzenie procesu grupowego z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi coachingu grupowego

MODUŁ VI – VII. Osobowość w zespole

 • Podczas tego modułu uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi osobowości człowieka.
 • Przeanalizować wpływ osobowości na wchodzenie w relacje z innymi ludźmi w życiu prywatnym jak i w miejscu pracy, postrzeganie świata, przyjmowanie wartości jak również przestrzeganie zasad.
 • Zapoznanie uczestników szkolenia z klasyfikacją osobowości  i przybliżenie oraz omówienie każdego typu.
 • Przeprowadzenie analizy indywidualnymi struktur osobowości uczestników szkolenia oraz ich szczegółowe omówienie w odniesieniu do wymiarów życia prywatnego i pracy
 • Praca z narzędziami diagnozowania typów osobowości, praca w parach, praca z kamerą wideo
 • Zapoznanie uczestników z zagadnieniami psychologii osobowości
 • Autoanaliza oraz zastosowanie poznanej wiedzy w praktyce prowadzenia rozmów indywidualnych z podwładnymi, dobrem narzędzi pracy, sposobów motywowania i budowaniem indywidualnych ścieżek rozwoju swoich pracowników

MODUŁ VIII. Wielowymiarowość pracy – Lider wielowymiarowy

 • Moduł podsumowujący
 • Co to znaczy wielowymiarowe środowisko pracy?
 • Jakie niesie ze sobą wyzwania dla pracowników?
 • Jakie procesy zachodzą, kiedy spotykają się różni ludzie w tym samym miejscu?
 • Wielowymiarowość w odniesieniu do doświadczania siebie i otoczenia w indywidualnie różny sposób.
 • Wskazanie znaczenia indywidualności w budowaniu zespołu jak również roli zespołu w podkreślaniu indywidualności jego członków.
 • Dyskusja, autoanaliza – przybliżenie pojęcia wielowymiarowego środowiska pracy oraz wpływu wielu czynników na zachowania grupowe

 Metody pracy stosowane podczas szkolenia

 • Ćwiczenia z kamerą,
 • Studium przypadku (case study),
 • Gry,
 • Scenki, odgrywanie ról,
 • Ćwiczenia indywidualne,
 • Ćwiczenia grupowe,
 • Dyskusje,
 • Testy, kwestionariusze,
 • Analiza filmu,
 • Wykład,
 • Coaching,
 • Symulacje,
 • Prezentacje,
 • Demonstracje,
 • Burza mózgów,
 • Turnieje,
 • Zadania

FEV POLSKA Sp. z o.o.

Program szkoleń był dopasowany do potrzeb pracowników naszej firmy. Zbliżony poziom przygotowania oraz podobny tok myślenia uczestników pozwoliły na precyzyjny przekaz informacji przez prowadzącego szkolenie. Podczas zajęć uczestnicy mieli możliwość wymiany opinii, dyskusji i zadawania pytań, na które otrzymywali właściwe odpowiedzi. Szkolenie w formie warsztatów zainteresowało tematem i zainteresowało szkoloną grupę. Polecamy firmę szkoleniową GENWHY!

TAURON Dystrybucja S.A.

Szkolenie przebiegło w pełni profesjonalnie i sprawnie. Współpraca okazała się bardzo owocna i w pełni satysfakcjonująca. Planując realizację kolejnych szkoleń, bierzemy pod uwagę możliwość kontynuowania współpracy z firmą GENWHY, którą możemy polecić jako solidnego partnera, dysponującego doświadczeniem, zaangażowaniem i pełnym profesjonalizmem.

STEICO Sp. z o.o.

Szkolenie menadżerskie ,,Wczoraj kolega – dziś szef” posiadało program, dopasowany do potrzeb pracowników naszej firmy. Jesteśmy pod wrażeniem doskonale przygotowanego szkolenia, a dodatkowe materiały pozwoliły utrwalić informacje przekazane na szkoleniu. Metody stosowane przez trenera skutecznie zachęciły uczestników do aktywności i zaangażowania podczas szkolenia.