Grupa docelowa

Szkolenie przygotowane jest młodych kierowników i liderów w firmach korporacyjnych .

Korzyści dla Uczestnika:

Szkolenie ma na celu udoskonalenie umiejętności w zakresie rozwoju kluczowych umiejętności zapewniających skuteczną komunikację i współpracę w zespole, zmierzające do podniesienia efektywności realizowanych zadań. Szkolenie ma również na celu uświadomienie potęgi zespołu i ogromnej roli lidera w wydobywaniu potencjału zespołu, zespołów, z którymi współpracuje. Uczestnicy, jako liderzy będę mieli możliwość udoskonalenia swoich umiejętności w zakresie:
skutecznej komunikacji z zespołem,
motywowania do współpracy i tworzenia "ducha zespołu",
odkrywania ról grupowych istniejących w zespole i uzupełniania brakujących,
wyznaczania celów i delegowania zadań,
udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej,

Raport DISC w cenie szkolenia

Raport DISC w cenie szkolenia

Dofinansowanie z BUR lub KFS

Dla klientów z sektora MSP istnieje możliwość dofinansowania szkolenia do 80% wartości szkolenia z BUR lub KFS.

Szkolenie Prowadzi Trener

trener

Terminy Szkoleń

 • Poznań - 02.03.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Warszawa - 09.03.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Kraków - 12.03.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Gdańsk - 16.03.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Katowice - 19.03.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Wrocław - 26.03.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Wrocław - 04.05.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Poznań - 11.05.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Warszawa - 18.05.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Kraków - 21.05.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Gdańsk - 25.05.2020, 2 dni, 1490 zł.
 • Katowice - 28.05.2020, 2 dni, 1490 zł.

- potwierdzone

Zamawiam

Napisz do nas

Szkolenie: Komunikacja i współpraca w zespole

Czyli narzędzia współczesnego lidera w procesie budowania i utrzymania trwałych i efektywnych zespołów pracowniczych

Na dobrze funkcjonujące przedsiębiorstwo składa się wiele czynników. Niewątpliwie głównym elementem są dobrze funkcjonujące, trwałe i efektywne zespoły. Jak taki zespół stworzyć i utrzymać? Co jest potrzebne do tego, aby ludzie podążali za Liderem i współpracując ze sobą dążyli do realizacji wspólnych celów, niczym drużyna sportowa do zwycięstwa podczas Olimpiady? Podczas tego szkolenia zajmiemy się wypracowaniem skutecznych narzędzi wspierających funkcjonowanie trwałych i efektywnych zespołów pracowniczych. Polecamy również szkolenie zarządzania zespołem.

Program szkolenia miękkie: Komunikacja i współpraca w zespole

Program szkolenia :

Korzyści dla uczestników:

 • Zwiększenie samoświadomości dotyczącej własnego stylu komunikacyjnego;
 • Uświadomienie korzyści płynących z pracy zespołowej, przy wykorzystaniu efektywnej komunikacji;
 • Zwiększenie otwartości na zmiany i pokazanie możliwości modyfikacji własnych zachowań;
 • Uświadomienie i wzbudzenie poczucia wspólnoty interesów;
 • Poprawa efektywności w zakresie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w pracy zespołowej;
 • Rozwijanie umiejętności świadomego i efektywnego komunikowania się w zespole;
 • Zwiększenie umiejętności radzenia sobie w sytuacji konfliktowej;
 • Podniesienie umiejętności przekazywania informacji zwrotnej.

 

MODUŁ I . KRYTERIA SUKCESU W ZESPOLE.

 • Komunikacja a współpraca – warsztat rozpocznie gra zespołowa, podczas której uczestnicy przyjrzą się najistotniejszym aspektom komunikacji sprzyjającej efektywnej współpracy, następnie zajmiemy się doskonaleniem wybranych umiejętności komunikacji.
 • Jak odróżnić grupę od zespołu.
 • Kryteria sukcesu w zespole.
 • Budowanie więzi w zespole.
 • Cechy pracy zespołowej, o których trzeba pamiętać.
 • Sekrety uzyskiwania synergii w pracy zespołowej.
 • Analiza czynników wpływających na sukces zespołu.
 • Proces grupowy i znaczenie jego poszczególnych etapów dla współpracy zespołowej.

Moduł rozpocznie gra szkoleniowa MOST , w której Uczestnicy będą mieli za zadanie zbudować ekologiczny most przy ograniczonych zasobach. W grze Uczestnicy będą doświadczać wspólnego poszukiwania rozwiązań podczas dążenia do realizacji celu oraz radzenia sobie z wyzwaniami. Stanie się to doskonałym polem do wzbogacenia samoświadomości oraz zdobycia praktycznej wiedzy dotyczącej funkcjonowania w zespole, własnego stylu komunikowania oraz stylu komunikowania się członków zespołu. Gra daje pole do wciągającego, dynamicznego doświadczenia wzbogacającego proces uczenia się. 

MODUŁ II.  RÓŻNORODNOŚĆ JAKO POTENCJAŁ, CZYLI DISC W PRAKTYCE.

 • Czym są style osobowości według DISC.
 • Charakterystyka poszczególnych stylów.
 • Mocne strony poszczególnych stylów osobowości.
 • Jak porozumiewać się z różnorodnymi osobowościami.
 • Jakim jestem stylem osobowości i jakie są moje potencjały.
 • Jakie wartości do zespołu wnoszą osobowości: czerwona, żółta, zielona i niebieska.
 • Dlaczego znajomość osobowości ma tak wielkie znaczenie dla efektywnej współpracy.

 

Uczestnicy w trakcie modułu poznają charakterystykę stylów osobowości DISC. DISC to 4 style zachowań, opracowane na podstawie badań amerykańskiego psychologa, Williama Marstona (1893-1947). Analizując ludzkie zachowania w konkretnym środowisku i w konkretnych sytuacjach,  okazało się, że ludzie o podobnych stylach zwykle bardzo podobnie się zachowują. Co ciekawe, każdy z nas ma w sobie te 4 style zachowań, ale w różnym stopniu ich intensywności; DISC to skrót od angielskich określeń poszczególnych stylów: Dominant (Dominujący), Influencing (Wpływowy), Steady (Stały), Compliance (Sumienny)

 

MODUŁ III. WYZWANIA STOJĄCE PRZED WSPÓŁCZESNYMI ZESPOŁAMI

 • Zmiana , jako nieuchronny czynnik wpływający na poziom zaangażowania, motywacji i skuteczności zespołowej.
 • Jakie działania może podjąć zespół, aby przechodzić przez zmiany korzystając ze swoich zasobów i korzystając z siły zespołowej.
 • Algorytmy zachowań w zmianie.

 

Moduł rozpocznie gra szkoleniowa  ESKADRA– fabuła gry związana jest ze zbliżającym się w kierunku Ziemi zagrożeniem, przed którym obronić może eskadra doborowych pilotów. Uczestnicy mają za zadanie zbudować samoloty, które ruszą na ratunek Ziemi. Uczestnicy podczas gry poddani zostaną wielu próbom, ukazującym ich sposób zarządzania procesem, sposób  radzenia sobie z trudnościami, komunikowaniem się oraz reagowania w sytuacji zmiany. Gra w sposób aktywny i dynamiczny prowadzi przez proces doskonalenia kompetencji związanych z zarządzaniem zmianą oraz budowaniem efektywnego zespołu, skutecznie realizującego założone cele. Podczas gry wyłonione zostaną kluczowe wyznaczniki sukcesu skutecznych zespołów. Uczestnicy podczas gry odkryją swoje role zespołowe i potencjały, z których mogą korzystać.

MODUŁ IV. TRUDNE SYTUACJE W ZESPOLE – SZTUKA ROZWIAZYWANIA KONFLIKTÓW I KOMUNIKACJA W KONFLIKCIE

 • Źródła konfliktów.
 • Metody zarządzania konfliktem
 • Fazy konfliktu – jaka jest dynamika i etapy reagowania na sytuację sporną?
 • Diagnoza źródeł konfliktu – konflikty bywają nieuniknione.
 • Test – twój styl rozwiązywania konfliktów
 • Strategie rozwiązania konfliktu w zależności od rodzaju konfliktu
 • Konflikt jako pozytywny czynnik wspierający zmiany.
 • Zastosowanie Analizy Transakcyjnej dla radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi.
 • Jak uzyskać synergie w zespole.

Moduł rozpocznie gra szkoleniowa  MAGNETO. Ciekawa fabuła pozwala zaobserwować naturalne zachowania w sytuacji konfliktowej. Uczestnicy wcielają się w role członków 6 rdzennych plemion z Dżungli Amazońskiej, gdzie ze względu na izolację od zachodniej cywilizacji nadal znajdują się bardzo rzadkie surowce naturalne o magnetycznych właściwościach. Każde z plemion ma dostęp do innego rodzaju i ilości surowców. Postępująca wycinka lasów zmusza ich do sprzedaży surowców na odległym targowisku w celu zakupienia pożywienia. Plemiona mogą dowolnie wymieniać się surowcami i informacjami, żeby zmaksymalizować wartość swoich dóbr i uzyskać jak najwyższą cenę na targowisku.

MODUŁ V. JAK WSPÓŁPRACOWAĆ W TRUDNYCH SYTUACJACH, CZYLI O PRACY W SYTUACJI PRESJI CZASU

 • W jaki sposób realizować założone cele w duchu współpracy i w zgodzie ze sobą.
 • Główne zasady planowania i nadawania zadaniom priorytetów.
 • Czym jest asertywność i w jaki sposób jej pozytywne działanie wykorzystać
 • W jaki sposób, w szacunku do siebie i drugiej osoby udzielić jej informacji zwrotnej i wyrazić własne opinie.
 • Skuteczne metody i techniki stawiania granic w kontaktach międzyludzkich.
 • Jak skutecznie odmawiać z zachowaniem dobrych relacji z współpracownikami.
 • Jak radzić sobie z krytycznymi komunikatami osłabiającymi skuteczność osobistą.
 • Techniki asertywne w komunikacji:
 • Asertywne stawianie granic
 • Radzenie sobie z krytyka
 • Odmawianie
 • Reagowanie na agresję

Moduł rozpocznie gra szkoleniowa  DETEKTYW. Uczestnicy wezmą udział w interaktywnej grze DETEKTYW, pozwalającej na doświadczenie presji czasu, wyniku oraz sytuacji zmuszających do dokonywania wyborów związanych z realizowanymi zadaniami. Wcielą się w rolę Detektywa, który będzie miała za zadanie schwytanie podstępnego złodzieja, dbając nie tylko o realizacje celu, ale również o inne obszary swojego życia.

 

MODUŁ VI. RÓŻNICE MIĘDZY CZŁONKAMI ZESPOŁU JAKO ŹRÓDŁO POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO

 • Diagnoza zespołu z punktu widzenia potencjalnych różnic.
 • Rozpoznanie potencjalnych szans i zagrożeń wynikających z istniejącego zróżnicowania członków zespołu.
 • Jak efektywnie porozumiewać się i współpracować w zespole. różnorodnym(różnorodność związana z wiekiem, czyli pokolenia +55, X, Y oraz Zet.

 

MODUŁ VII.  PODSUMOWANIE SZKOLENIA

 • Przeniesienie wiedzy i umiejętności w przyszłość.
 • Projektowanie działań wdrożeniowych przez uczestników.

FEV POLSKA Sp. z o.o.

Program szkoleń był dopasowany do potrzeb pracowników naszej firmy. Zbliżony poziom przygotowania oraz podobny tok myślenia uczestników pozwoliły na precyzyjny przekaz informacji przez prowadzącego szkolenie. Podczas zajęć uczestnicy mieli możliwość wymiany opinii, dyskusji i zadawania pytań, na które otrzymywali właściwe odpowiedzi. Szkolenie w formie warsztatów zainteresowało tematem i zainteresowało szkoloną grupę. Polecamy firmę szkoleniową GENWHY!

TAURON Dystrybucja S.A.

Szkolenie przebiegło w pełni profesjonalnie i sprawnie. Współpraca okazała się bardzo owocna i w pełni satysfakcjonująca. Planując realizację kolejnych szkoleń, bierzemy pod uwagę możliwość kontynuowania współpracy z firmą GENWHY, którą możemy polecić jako solidnego partnera, dysponującego doświadczeniem, zaangażowaniem i pełnym profesjonalizmem.

STEICO Sp. z o.o.

Szkolenie menadżerskie ,,Wczoraj kolega – dziś szef” posiadało program, dopasowany do potrzeb pracowników naszej firmy. Jesteśmy pod wrażeniem doskonale przygotowanego szkolenia, a dodatkowe materiały pozwoliły utrwalić informacje przekazane na szkoleniu. Metody stosowane przez trenera skutecznie zachęciły uczestników do aktywności i zaangażowania podczas szkolenia.