Grupa docelowa

Raport DISC w cenie szkolenia

Raport DISC w cenie szkolenia

Dofinansowanie z BUR lub KFS

Dla klientów z sektora MSP istnieje możliwość dofinansowania szkolenia do 80% wartości szkolenia z BUR lub KFS.

Raport DISC w cenie szkolenia

Szkolenie Prowadzi Trener

trener

Terminy Szkoleń

 • Kraków - 02.12.2019, 1 dzień, 1490 zł.
 • Gdańsk - 06.12.2019, 1 dzień, 1490 zł.
 • Katowice - 09.12.2019, 1 dzień, 1490 zł.
 • Wrocław - 16.12.2019, 1 dzień, 1490 zł.
 • Poznań - 23.12.2019, 1 dzień, 1490 zł.
 • Warszawa - 30.12.2019, 1 dzień, 1490 zł.

- potwierdzone

Zamawiam

Napisz do nas

Kompetencje i odpowiedzialność prawna członków zarządu i rady nadzorczej w spółkach kapitałowych

Zbiór dobrych praktyk zmierzający do zabezpieczenia interesów spółki oraz interesów osób zasiadających w Zarządach i Radach Nadzorczych spółkach kapitałowych

Szkolenie prawne ma na celu przedstawienie i omówienie istotnych zagadnień związanych z kompetencjami i odpowiedzialnością członków zarządu oraz rady nadzorczej spółek kapitałowych. Podczas szkolenia zostaną omówione praktyczne problemy związane z zarządzaniem oraz nadzorowaniem spółki, najnowsze orzecznictwo i case studies oraz przedstawione zostaną różne rozwiązania zmniejszające ryzyko odpowiedzialności – zwiększając tym samym bezpieczeństwo prawne członków zarządu i rad nadzorczych spółki.

Proponowane szkolenie zawiera kompleksowy zbiór informacji, z którym każda z osób zasiadająca w zarządzie lub radzie nadzorczej spółki kapitałowej powinna się zapoznać, albowiem obowiązek ich realizacji został określony w przepisach obowiązującego prawa. Natomiast, znajomość rodzajów odpowiedzialności z tytułu pełnionej funkcji w zarządzie lub radzie nadzorczej spółki oraz poznanie sposobów znacznego lub całkowitego wyeliminowywania możliwości wystąpienia sytuacji, w której to może dojść do naruszenia interesów całej spółki lub osób zasiadających w jej organach – stanowi najważniejszą, a zarazem podstawoą zasadę dla bezpiecznego i stabilnego zarządzania oraz nadzorowania spraw spółki.

Brak znajomości wybranych regulacji prawnych może sporo kosztować i wiązać się np.
z odpowiedzialnością: cywilną, odszkodowawczą, karnoskarbową, karną. A zatem zakres możliwych sankcji oraz kar za nieprzestrzeganie prawa może znacząco wpłynąć na sytuację całej spółki, jak i indywidualną sytuację każdej z osób zasiadającej w jej organach.

Proponujemy Ci szkolenie, które…

Korzyści dla Uczestnika szkolenia Szkolenie w praktyczny i skuteczny umożliwia uczestnikom zdobycie kompletnej wiedzy z zakresu prowadzenia i nadzorowania spraw spółki w zgodzie z regulacjami prawnymi. Szkolenie dostarcza również praktycznej wiedzy i rozwiązań z zakresu stosowania prawnych i organizacyjnych rozwiązań zmierzających do zniwelowania ryzyka wystąpienia negatywnego zdarzenia skutkującego pociągnięciem do odpowiedzialności spółkę, lub jedną z osób nią zarządzających. Wskazuje  obszary, w których ryzyko wystąpienia odpowiedzialności jest największe, a zatem – pozwala dostrzec brakujące lub wymagające poprawy obszary działalności spółki. Przedstawione informacje, omówione casusy, analiza najnowszych zmian w prawie , interpretacja przepisów oraz orzeczenia sądów pozwalają wprowadzić w organizacji takie mechanizmy prawne, które zapewnią przedsiębiorstwu, jak i osobom zasiadającym w jej organach – pełne bezpieczeństwo prawne. Z kolei analiza najczęściej popełnianych błędów pozwoli w oparciu o przedstawione propozycje rozwiązań poruszanych zagadnień  na dostosowanie rozwiązań funkcjonujących u danego przedsiębiorcy, do regulacji prawnych, a co za tym idzie – szkolenie to wpływa w sposób znaczący na zabezpieczenie jego interesów, jak i całej spółki.

 

 

 Metody pracy stosowane podczas szkolenia :

 • Studium przypadku (case study),
 • Dyskusje,
 • Wykład,
 • Prezentacje,
 • Burza mózgów,

Grupa docelowaSzkolenie skierowane jest przede wszystkim do:

 • Prezesów Zarządu,
 • Członków Zarządu,
 • Przewodniczących Rad Nadzorczych,
 • Członków Rad Nadzorczych,
 • Kierowników Biura Obsługi Zarządu,
 • Sekretarzy Rad Nadzorczych,
 • Dyrektorów Departamentów Nadzoru Właścicielskiego,
 • osób zamierzających zajmować stanowiska w zarządach oraz radach nadzorczych spółek kapitałowych,
 • oraz wszelkich innych osób wspomagających pracę zarządu oraz rad nadzorczych w spółkach kapitałowych.

WUP (opis, procentowy rozkład, na doskonalenie czego poświęcany jest czas na szkoleniu)

 • Wiedza – 60%
 • Umiejętności – 30%
 • Postawa – 10%

Program szkolenia  

1.Zagadnienia wprowadzające:

 • KSH jako podstawowe źródło regulacji prawnych,
 • powoływanie i odwoływanie członków zarządu i rady nadzorczej,
 • skład i kadencja zarządu i rady nadzorczej,
 • wygaśnięcie mandatów członków zarządu i rady nadzorczej,
 • podział kompetencji w spółce kapitałowej,

2. Kompetencje i działalność Zarządu i Rady Nadzorczej w spółkach kapitałowych

 • reprezentacja a prowadzenie spraw spółki,
 • prawa i obowiązki zarządu oraz jej członków,
 • podział obowiązków między członków zarządu,
 • zasada indywidualnego działania członków zarządu sp. z o.o.,
 • sprawy przekraczające oraz nieprzekraczające zwykłe sprawy spółki,
 • uprawnienia członka rady nadzorczej oddelegowanego do zarządu,
 • problematyka zarządu „kadłubowego”,
 • rola i uprawnienia rady nadzorczej,
 • prawa i obowiązki rady nadzorczej i jej członków,
 • rozliczanie członków rad nadzorczych z pełnionych funkcji,

3.Odpowiedzialność zarządu i rady nadzorczej wynikająca z prawa cywilnego, prawa pracy oraz prawa upadłościowego,

 • zasady odpowiedzialności,
 • odpowiedzialność odszkodowawcza wobec spółki,
 • odpowiedzialność wobec osób trzecich za zobowiązania spółki,
 • odpowiedzialność za działanie na szkodę spółki,

4.Odpowiedzialność majątkowa członków Zarządu

5.Odpowiedzialność zarządu za rachunkowość spółki

6.Odpowiedzialność zarządu za zobowiązania podatkowe

7. Odpowiedzialność karna i karno-skarbowa członków zarządu

8.Zabezpieczenie interesów spółki i jej władz.

 9. Zakończenie szkolenia:
– wnioski indywidualne
– ewaluacja
– podsumowanie

Zapraszamy również na szkolenia z prawa pracy.

FEV POLSKA Sp. z o.o.

Program szkoleń był dopasowany do potrzeb pracowników naszej firmy. Zbliżony poziom przygotowania oraz podobny tok myślenia uczestników pozwoliły na precyzyjny przekaz informacji przez prowadzącego szkolenie. Podczas zajęć uczestnicy mieli możliwość wymiany opinii, dyskusji i zadawania pytań, na które otrzymywali właściwe odpowiedzi. Szkolenie w formie warsztatów zainteresowało tematem i zainteresowało szkoloną grupę. Polecamy firmę szkoleniową GENWHY!

TAURON Dystrybucja S.A.

Szkolenie przebiegło w pełni profesjonalnie i sprawnie. Współpraca okazała się bardzo owocna i w pełni satysfakcjonująca. Planując realizację kolejnych szkoleń, bierzemy pod uwagę możliwość kontynuowania współpracy z firmą GENWHY, którą możemy polecić jako solidnego partnera, dysponującego doświadczeniem, zaangażowaniem i pełnym profesjonalizmem.

STEICO Sp. z o.o.

Szkolenie menadżerskie ,,Wczoraj kolega – dziś szef” posiadało program, dopasowany do potrzeb pracowników naszej firmy. Jesteśmy pod wrażeniem doskonale przygotowanego szkolenia, a dodatkowe materiały pozwoliły utrwalić informacje przekazane na szkoleniu. Metody stosowane przez trenera skutecznie zachęciły uczestników do aktywności i zaangażowania podczas szkolenia.