Grupa docelowa

Raport DISC w cenie szkolenia

Raport DISC w cenie szkolenia

Szkolenie Prowadzi Trener

trener

Terminy Szkoleń

 • Poznań - 24.04.2019, 1 dzień, 1490 zł.
 • Warszawa - 30.04.2019, 2 dni, 1490 zł.
 • Gdańsk - 03.06.2019, 1 dzień, 1490 zł.
 • Kraków - 05.06.2019, 1 dzień, 1490 zł.
 • Katowice - 12.06.2019, 1 dzień, 1490 zł.
 • Wrocław - 19.06.2019, 1 dzień, 1490 zł.
 • Poznań - 25.06.2019, 1 dzień, 1490 zł.
 • Warszawa - 28.06.2019, 1 dzień, 1490 zł.
 • Warszawa - 01.08.2019, 1 dzień, 1490 zł.
 • Kraków - 07.08.2019, 1 dzień, 1490 zł.
 • Katowice - 14.08.2019, 1 dzień, 1490 zł.
 • Wrocław - 21.08.2019, 1 dzień, 1490 zł.
 • Poznań - 28.08.2019, 1 dzień, 1490 zł.
 • Gdańsk - 30.08.2019, 1 dzień, 1490 zł.
 • Kraków - 02.10.2019, 1 dzień, 1490 zł.
 • Gdańsk - 07.10.2019, 1 dzień, 1490 zł.
 • Katowice - 09.10.2019, 1 dzień, 1490 zł.
 • Wrocław - 16.10.2019, 1 dzień, 1490 zł.
 • Poznań - 23.10.2019, 1 dzień, 1490 zł.
 • Warszawa - 30.10.2019, 1 dzień, 1490 zł.
 • Kraków - 02.12.2019, 1 dzień, 1490 zł.
 • Gdańsk - 06.12.2019, 1 dzień, 1490 zł.
 • Katowice - 09.12.2019, 1 dzień, 1490 zł.
 • Wrocław - 16.12.2019, 1 dzień, 1490 zł.
 • Poznań - 23.12.2019, 1 dzień, 1490 zł.
 • Warszawa - 30.12.2019, 1 dzień, 1490 zł.

- potwierdzone

Zamawiam

Kompetencje i odpowiedzialność prawna członków zarządu i rady nadzorczej w spółkach kapitałowych

Zbiór dobrych praktyk zmierzający do zabezpieczenia interesów spółki oraz interesów osób zasiadających w Zarządach i Radach Nadzorczych spółkach kapitałowych

Szkolenie prawne ma na celu przedstawienie i omówienie istotnych zagadnień związanych z kompetencjami i odpowiedzialnością członków zarządu oraz rady nadzorczej spółek kapitałowych. Podczas szkolenia zostaną omówione praktyczne problemy związane z zarządzaniem oraz nadzorowaniem spółki, najnowsze orzecznictwo i case studies oraz przedstawione zostaną różne rozwiązania zmniejszające ryzyko odpowiedzialności – zwiększając tym samym bezpieczeństwo prawne członków zarządu i rad nadzorczych spółki.

Proponowane szkolenie zawiera kompleksowy zbiór informacji, z którym każda z osób zasiadająca w zarządzie lub radzie nadzorczej spółki kapitałowej powinna się zapoznać, albowiem obowiązek ich realizacji został określony w przepisach obowiązującego prawa. Natomiast, znajomość rodzajów odpowiedzialności z tytułu pełnionej funkcji w zarządzie lub radzie nadzorczej spółki oraz poznanie sposobów znacznego lub całkowitego wyeliminowywania możliwości wystąpienia sytuacji, w której to może dojść do naruszenia interesów całej spółki lub osób zasiadających w jej organach – stanowi najważniejszą, a zarazem podstawoą zasadę dla bezpiecznego i stabilnego zarządzania oraz nadzorowania spraw spółki.

Brak znajomości wybranych regulacji prawnych może sporo kosztować i wiązać się np.
z odpowiedzialnością: cywilną, odszkodowawczą, karnoskarbową, karną. A zatem zakres możliwych sankcji oraz kar za nieprzestrzeganie prawa może znacząco wpłynąć na sytuację całej spółki, jak i indywidualną sytuację każdej z osób zasiadającej w jej organach.

Proponujemy Ci szkolenie, które…

Korzyści dla Uczestnika szkolenia Szkolenie w praktyczny i skuteczny umożliwia uczestnikom zdobycie kompletnej wiedzy z zakresu prowadzenia i nadzorowania spraw spółki w zgodzie z regulacjami prawnymi. Szkolenie dostarcza również praktycznej wiedzy i rozwiązań z zakresu stosowania prawnych i organizacyjnych rozwiązań zmierzających do zniwelowania ryzyka wystąpienia negatywnego zdarzenia skutkującego pociągnięciem do odpowiedzialności spółkę, lub jedną z osób nią zarządzających. Wskazuje  obszary, w których ryzyko wystąpienia odpowiedzialności jest największe, a zatem – pozwala dostrzec brakujące lub wymagające poprawy obszary działalności spółki. Przedstawione informacje, omówione casusy, analiza najnowszych zmian w prawie , interpretacja przepisów oraz orzeczenia sądów pozwalają wprowadzić w organizacji takie mechanizmy prawne, które zapewnią przedsiębiorstwu, jak i osobom zasiadającym w jej organach – pełne bezpieczeństwo prawne. Z kolei analiza najczęściej popełnianych błędów pozwoli w oparciu o przedstawione propozycje rozwiązań poruszanych zagadnień  na dostosowanie rozwiązań funkcjonujących u danego przedsiębiorcy, do regulacji prawnych, a co za tym idzie – szkolenie to wpływa w sposób znaczący na zabezpieczenie jego interesów, jak i całej spółki.

 

 

 Metody pracy stosowane podczas szkolenia :

 • Studium przypadku (case study),
 • Dyskusje,
 • Wykład,
 • Prezentacje,
 • Burza mózgów,

Grupa docelowaSzkolenie skierowane jest przede wszystkim do:

 • Prezesów Zarządu,
 • Członków Zarządu,
 • Przewodniczących Rad Nadzorczych,
 • Członków Rad Nadzorczych,
 • Kierowników Biura Obsługi Zarządu,
 • Sekretarzy Rad Nadzorczych,
 • Dyrektorów Departamentów Nadzoru Właścicielskiego,
 • osób zamierzających zajmować stanowiska w zarządach oraz radach nadzorczych spółek kapitałowych,
 • oraz wszelkich innych osób wspomagających pracę zarządu oraz rad nadzorczych w spółkach kapitałowych.

WUP (opis, procentowy rozkład, na doskonalenie czego poświęcany jest czas na szkoleniu)

 • Wiedza – 60%
 • Umiejętności – 30%
 • Postawa – 10%

Program szkolenia  

1.Zagadnienia wprowadzające:

 • KSH jako podstawowe źródło regulacji prawnych,
 • powoływanie i odwoływanie członków zarządu i rady nadzorczej,
 • skład i kadencja zarządu i rady nadzorczej,
 • wygaśnięcie mandatów członków zarządu i rady nadzorczej,
 • podział kompetencji w spółce kapitałowej,

2. Kompetencje i działalność Zarządu i Rady Nadzorczej w spółkach kapitałowych

 • reprezentacja a prowadzenie spraw spółki,
 • prawa i obowiązki zarządu oraz jej członków,
 • podział obowiązków między członków zarządu,
 • zasada indywidualnego działania członków zarządu sp. z o.o.,
 • sprawy przekraczające oraz nieprzekraczające zwykłe sprawy spółki,
 • uprawnienia członka rady nadzorczej oddelegowanego do zarządu,
 • problematyka zarządu „kadłubowego”,
 • rola i uprawnienia rady nadzorczej,
 • prawa i obowiązki rady nadzorczej i jej członków,
 • rozliczanie członków rad nadzorczych z pełnionych funkcji,

3.Odpowiedzialność zarządu i rady nadzorczej wynikająca z prawa cywilnego, prawa pracy oraz prawa upadłościowego,

 • zasady odpowiedzialności,
 • odpowiedzialność odszkodowawcza wobec spółki,
 • odpowiedzialność wobec osób trzecich za zobowiązania spółki,
 • odpowiedzialność za działanie na szkodę spółki,

4.Odpowiedzialność majątkowa członków Zarządu

5.Odpowiedzialność zarządu za rachunkowość spółki

6.Odpowiedzialność zarządu za zobowiązania podatkowe

7. Odpowiedzialność karna i karno-skarbowa członków zarządu

8.Zabezpieczenie interesów spółki i jej władz.

 9. Zakończenie szkolenia:
– wnioski indywidualne
– ewaluacja
– podsumowanie

Zapraszamy również na szkolenia z prawa pracy.