Doradztwo Marketingowe i Badania Rynku

//szkoleniamaciolek.com/wp-content/uploads/2017/01/badania2.jpg

Proponujemy wsparcie w zakresie

Doradztwo strategiczne i marketingowe:

 • budowania strategii rozwoju przedsiębiorstw
 • ewaluacji
 • pozycjonowania marki oraz usług i produktów
 • analizy otoczenia konkurencyjnego
 • audytu marketingowego
 • poszukiwanie nowych dróg dotarcia do klientów - Customer Insight
 • badania Mystery Shopper (Tajemniczy Klient)
 • organizacji systemów zarządzania
 • strategii sprzedaży
 • unikalnych metod i procedur sprzedaży
 • badań satysfakcji klientów

Doradztwo personalne

 • Opisy Stanowisk Pracy. Aktualne opisy stanowisk pracy pozwolą Państwu uzyskać wiedzę na temat wymaganych kwalifikacji i kompetencji na danym stanowisku. Dzięki dobrze opisanym stanowiskom dostaniecie Państwo narzędzie do rekrutacji, które pozwoli Państwu przyspieszyć proces selekcji kandydatów. Kryteria zatrudnienia staną się jasne
  i przejrzyste.
 • Assesment i Development Center – oceniane są bezpośrednio wskaźniki odnoszące się do zachowań.
  W zadaniach można ocenić ich efekt oraz cały przebieg realizacji zadania przez osobę ocenianą - jej sposób wchodzenia w relacje, rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji. Metoda umożliwia precyzyjną ocenę badanego pracownika.
 • Badanie potrzeb szkoleniowych – polegające na identyfikacji obszarów wymagających rozwoju. Diagnozujemy je miedzy innymi w procesie oceny kompetencji. Mierzymy w oparciu o wystandaryzowane skale obserwacyjne oraz testy kompetencyjne. Identyfikujemy te aspekty kompetencji, które uniemożliwiają pełną efektywność pracownika
  i proponujemy optymalne sposoby poprawy sytuacji. Tworzymy plany indywidualnych ścieżek rozwoju. Wskazujemy potencjał, który właściwie wykorzystany poszerza możliwości skutecznej realizacji zadań. Integrujemy system zarządzania szkoleniami z SOOP.
 • Ocena okresowa pracownika (SOOP) – to procesy i towarzyszące im procedury służące wystandaryzowanej ocenie pracownika w jego środowisku pracy. Ocena jest podsumowaniem minionego okresu, odbywa się cyklicznie
  i służy badaniu faktycznego poziomu wykorzystania kompetencji w realizacji zadań. Bada w jakim zakresie wykonywana praca jest zgodna z celami i kulturą organizacyjną firmy.
 • Ocena 360 stopni – jest to bardziej rozbudowane SOOP, wzbogacony dodatkowymi informacjami zwrotnymi pochodzącymi z kilku źródeł. Najczęściej jest to pracownik, przełożony, podwładny, współpracownik. Metoda uważana za możliwie obiektywną, dostarczającą dużą ilość materiału analitycznego.
 • Zarządzanie przez cele – metoda możliwa do zastosowania przy efektach ilościowych (policzalnych) oraz przy zadaniach o charakterze jakościowym. Zarządzanie umożliwia pracownikom powiązanie wykonywanych zadań z celami działu oraz firmy (zadania i cele są kaskadowane).

WDROŻENIE MODELU KOMPETENCJI

 • Tworzenie profilu kompetencyjnego pracowników – precyzyjny opis wymagań pozwalających pracownikowi poprawnie wykonywać zadania. Profile kompetencyjne przypisane są do stanowisk pracy i zawierają zdefiniowane kompetencje wraz z aspektami zachowań. Opisany w ten sposób profil określa jaki zbiór kompetencji jest niezbędny do efektywnego wykonywania pracy na danym stanowisku oraz określa wymagany poziom biegłości.
 • Pakiety kompetencyjne dla firm – przez ponad 15 lat wdrożeń wypracowaliśmy listę około 150 najczęściej wykorzystywanych kompetencji.Ze względu na zakres zadań pracowników, podzieliliśmy je na cztery kategorie: kompetencje społeczne, kompetencje osobiste, kompetencje menedżerskie oraz kompetencje specjalistyczno-techniczne. Podział ten odzwierciedla cztery podstawowe obszary funkcjonowania pracowników w organizacjach.
 • Ocena kompetencji - wskaźnikiem kompetencji jest zachowanie człowieka. Jest miarą określającą stopnień dopasowania pracownika do stanowiska pracy. Kompetencje pozwalają na ocenę pracownika, przez opisanie jego działania na poziomie konkretnych zachowań lub złożonych reakcji.