Grupa docelowa

Specjaliści i menedżerowie odpowiadający za zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie, zainteresowani wdrożeniem podstaw controllingu personalnego w firmie, pracy na miernikach efektywności HR na co dzień oraz w trakcie wdrożeń, mających na celu zmianę w organizacji.

Raport DISC w cenie szkolenia

Raport DISC w cenie szkolenia

Dofinansowanie z BUR lub KFS

Dla klientów z sektora MSP istnieje możliwość dofinansowania szkolenia do 80% wartości szkolenia z BUR lub KFS.

Raport DISC w cenie szkolenia

Szkolenie Prowadzi Trener

trener

Terminy Szkoleń

 • Wrocław - 21.11.2019, 2 dni, 1490 zł.
 • Poznań - 28.11.2019, 2 dni, 1490 zł.

- potwierdzone

Zamawiam

Napisz do nas

Szkolenie: Controlling personalny

Program szkolenia HR – Controlling personalny:

WPROWADZENIE:  CONTROLLING PERSONALNY JAKO NARZĘDZIE DO STRATEGICZNEGO ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

 • Podstawowe pojęcia
 • Kapitał ludzki fundamentem budowania wartości firmy
 • Wymagania stawiane profesjonalistom controllingu personalnego
 • Strategia personalna i jej znaczenie

 ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI JAKO GŁÓWNY ELEMENT ZARZĄDZANIA STRATEGIĄ

 • Zadania i obowiązki komórek controllingu personalnego w relacji z biurem zarządzania strategią
 • Polityka personalna na mapie strategii według koncepcji BSC
 • Planowanie zasobów osobowych w odniesieniu do strategii przedsiębiorstwa/organizacji
 • Połączenie działu HR ze strategią przedsiębiorstwa przy projektowaniu strategicznej karty wyników
 • Mapa strategii i karta wyników działu HR – warsztaty
 • Controlling personalny w karcie wyników korporacji, rady nadzorczej i zarządu
 • Komunikowanie strategii jako wewnętrzny system motywacyjny dla pracowników
 • Integracja kosztów działań ABC/ABM i strategicznej karty wyników BSC w controllingu personalnym
 • efektywność w zarządzaniu zasobami ludzkimi

POMIAR KOMPETENCJI ZAWODOWYCH:

 • Metody pomiaru kompetencji zawodowych w kontekście potrzeb szkoleniowych (luk kompetencyjnych) oraz wady i zalety stosowanych metod
 • Definiowanie kompetencji
 • Zagadnienia dotyczące wyboru, konstruowania i stosowania metod pomiaru kompetencji
 • Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a zarządzanie talentami
 • Mapa kompetencji zawodowych
 • Tworzenie modelu kompetencji
 • Ocena efektywności szkoleń w kontekście rozwoju kompetencji pracowników
 • Testy psychometryczne jako narzędzia do pomiaru predyspozycji pracowników
 • Ćwiczenie: określenie kompetencji dla kilku kluczowych stanowisk w Spółce, dobranie metod diagnozy do konkretnych stanowisk i odpowiadających im kompetencji

 NARZĘDZIA CONTROLLINGU PERSONALNEGO I OBSZARY ZASTOSOWANIA

 • Podstawowe jakościowe i ilościowe narzędzia wykorzystywane w planowaniu, monitorowaniu i korygowaniu procesu zarządzania personelem:
 • struktura kosztów pracy
  • Stopa zwrotu z inwestycji w kapitał ludzki (ROIHC)  (Ćwiczenie:  Utworzenie tabel ROI dla kilku przykładowych inwestycji związanych z Zarządzaniem Zasobami Ludzkimi, identyfikacja kosztów i zysków z inwestycji, warunki potwierdzenia oczekiwanych skutków z inwestycji)
  • Wartość dodana kapitału ludzkiego (VAHC)
  • Wskaźniki dotyczące stanu i struktury zatrudnienia
  • Wskaźniki rotacji (fluktuacji) zasobów osobowych
  • Wskaźniki dotyczące produktywności i efektywności pracowników(Ćwiczenie:  stworzenie KPI dla kilku stanowisk w firmie)
  • Wskaźniki jednostkowego kosztu pracy
  • Wskaźniki wykorzystania czasu pracy
  • Wskaźniki rentowności zatrudnienia
  • Controllingowe planowanie zasobów osobowych przedsiębiorstwa
  • Ustalanie i monitorowanie popytu i podaży pracowników
  • Mapy strategiczne i analiza wskaźnikowa (ćwiczenie: na podstawie przypadków ćwiczenie umiejętności przekładania celów strategicznych na wskaźniki)
  •  analiza przypadku: zaprojektowanie programu szkoleń dla wybranej grupy pracowniczej, zaplanowanie celów szkoleniowych oraz wskaźników ich realizacji
  • Wydajność pracowników w różnych grupach pracowniczych: administracja, produkcja podstawowa itp…
  • Wskaźniki odejść i koszty outpalcementu

OCENY OKRESOWE PRACOWNIKÓW – PODSTAWA PLANOWANIA ROZWOJU

 • Cele i zasady prowadzenia ocen okresowych pracowników
 • Ćwiczenie: ustalenie założeń do systemu ocen okresowych, zaproponowanie aspektów do oceny na poszczególnych stanowiskach oraz opracowanie arkuszy ocen dla poszczególnych stanowisk wg wzoru podanego przez prowadzącego zajęcia

 ZNACZENIE ZARZĄDZANIA TALENTAMI W TWORZENIU WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

 • Wyjaśnienie czym jest talent
 • Istota poprawności polityki szkoleniowej w odniesieniu do posiadanych talentów
 • Wady i zalety tradycyjnego systemu oceny pracowników i budowania ścieżki kariery
 • Zarządzanie talentami specjalistów controllingu
 • Mierniki zarządzania talentami dla tworzenia wartości rynkowej – warsztaty

 MIERNIKI DLA DZIAŁAŃ INNOWACYJNYCH

 • Podstawy kwalifikacji działań do grupy działań innowacyjnych w dziedzinie Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz ocena efektywności działań innowacyjnych

POMIAR OPINNII PRACOWNICZEJ

 • Zasady i sposoby pomiaru opinii pracowniczej
 • Ćwiczenie: Stworzenie potencjalnej listy pytań, jakie należało by zadać w firmie pracownikom,  nauka interpretacji danych z badań na przykładzie raportów z innych firm

FEV POLSKA Sp. z o.o.

Program szkoleń był dopasowany do potrzeb pracowników naszej firmy. Zbliżony poziom przygotowania oraz podobny tok myślenia uczestników pozwoliły na precyzyjny przekaz informacji przez prowadzącego szkolenie. Podczas zajęć uczestnicy mieli możliwość wymiany opinii, dyskusji i zadawania pytań, na które otrzymywali właściwe odpowiedzi. Szkolenie w formie warsztatów zainteresowało tematem i zainteresowało szkoloną grupę. Polecamy firmę szkoleniową GENWHY!

TAURON Dystrybucja S.A.

Szkolenie przebiegło w pełni profesjonalnie i sprawnie. Współpraca okazała się bardzo owocna i w pełni satysfakcjonująca. Planując realizację kolejnych szkoleń, bierzemy pod uwagę możliwość kontynuowania współpracy z firmą GENWHY, którą możemy polecić jako solidnego partnera, dysponującego doświadczeniem, zaangażowaniem i pełnym profesjonalizmem.

STEICO Sp. z o.o.

Szkolenie menadżerskie ,,Wczoraj kolega – dziś szef” posiadało program, dopasowany do potrzeb pracowników naszej firmy. Jesteśmy pod wrażeniem doskonale przygotowanego szkolenia, a dodatkowe materiały pozwoliły utrwalić informacje przekazane na szkoleniu. Metody stosowane przez trenera skutecznie zachęciły uczestników do aktywności i zaangażowania podczas szkolenia.