Grupa docelowa

Szkolenie kierujemy do kobiet biznesu. Na szkoleniu każda z Was dowie się jak odnaleźć się w bardzo męskim świecie biznesu.

Raport DISC w cenie szkolenia

Raport DISC w cenie szkolenia

Szkolenie Prowadzi Trener

trener

Terminy Szkoleń

Aktualnie brak tego szkolenia

Charyzmatyczna businesswoman – zarządzanie w kobiecym stylu

Mimo upływu lat sytuacja kobiet w biznesie niewiele się zmienia, a najnowsze badanie PwC pokazuje, że nie ma też perspektyw na znaczącą poprawę. Firma przepytała zarządy 884 firm z indeksu S&P500, w którym figuruje 500 największych firm z amerykańskich giełd: NYSE i NASDAQ.

Jak się okazało, we wszystkich tych firmach tylko jeden na pięciu członków zarządu to kobieta. Reszta (83 proc.) to mężczyźni. Według PwC to podobny odsetek do tego, ile kobiet zajmuje w tych firmach najwyższe stanowiska kierownicze.

Kobiety w biznesie muszą pracować ciężej niż mężczyźni, by dowieść swoją wartość. Kobiety odczuwają nieustanną presję, by nigdy nie popełnić błędu i wciąż udowadniać swoją wartość dla organizacji.

Większość liderów (68%) to nadal mężczyźni; im wyżej w hierarchii, tym większy odsetek mężczyzn . 78% menedżerów najwyższego szczebla, poziom niżej to 67% (tj. menedżerowie wysokiego szczebla, którzy podlegają bezpośrednio tym stojącym najwyżej w hierarchii), i 60% na poziomie trzecim, licząc od góry.

Podobnie większość stereotypów może nas przekonywać, że kobiety liderki celują w takich kompetencjach jak „dbanie” o rozwój innych czy budowanie relacji, a wielu może zaliczyć do tej kategorii także sumienność i samodyscyplinę. We wszystkich czterech przypadkach badania potwierdziły – kobiety uzyskują wyższą punktację niż mężczyźni.

Istnieją obszary, w których kobiety mają przewagę, jednak wcale nie są one związane z tradycyjnym pojmowaniem kobiecych zalet. W rzeczywistości na każdym poziomie kompetencje przywódcze kobiet – opiniowane przez współpracowników, szefów i osoby bezpośrednio im podległe oraz innych pracowników – oceniane są wyżej niż kompetencje mężczyzn.

1. Kobieta a świat zarządzania – czyli z jakim efektem kobiety wkroczyły do wielkiego biznesu

 • Kobiecość – atut czy słabość w biznesie
 • Raport Delloiite : Kobiety i władza w biznesie – Badanie mechanizmów budowania pozycji w organizacji – Czy płeć ma znaczenie dla budowania pozycji i wpływu w organizacji?
 • Na czym polegają różnice między kobietami i mężczyznami menedżerami w wyborze taktyk budowania wpływu i zdobywania władzy w organizacjach (szczególnie dotyczy to menedżerów na najwyższych stanowiskach)
 • Czy kobiety są lepszymi liderami od mężczyzn?
 • Dyskryminacja kobiet w biznesie – jak sobie z tym radzić. Choć kobiety osiągają lepsze wyniki, nadal są dyskryminowane

2. Współczesne koncepcje przywództwa kobiet.

 • Max Scheller – fenomenologia
 • Przywództwo EQ – dlaczego kobietom przychodzi łatwiej
 • przywództwo kobiet szansą rozwoju
 • tworzenie przestrzeni dla siebie i pracownika
 • scenki z zapisem video i analizą

3. Budowanie autorytetu wśród podwładnych:

 • eksperyment Butfler i Geis
 • jakie role możemy przyjąć? Jakie przyjąć warto?
 • model teorii kompetencji kobiet – jak różnicować swoje podejście w zależności od pracownika.
 • męski i kobiecy styl przywództwa
 • mapa osobista: gdzie jesteś?

4. Każdy może się stać mistrzem osobistego magnetyzmu – mit charyzmy. Czy charyzmy można się nauczyć ?

Podczas badań naukowcy dowiedli, że można podnieść lub obniżyć poziom charyzmy u danej osoby . Tezę potwierdziła Olivia Fox Cabane w swojej książce „Mit charyzmy”. Na bazie badań naukowych dowiodła, że charyzmy można się nauczyć.

 • Demistyfikacja charyzmy
 • Charyzmatyczne zarządzanie
 • Jak osiągnąć charyzmatyczny stan umysłu
 • Charyzmatyczne pierwsze wrażenie
 • Jak mówić i słuchać z charyzmą

5.Menedżerka w roli coacha

 • coaching jako rozwinięcie kobiecego stylu przywództwa?
 • modele coachingu kobiet
 • automotywacja i samoświadomość – czas na zmiany!
 • jak osiągać więcej i szybciej, czyli sposoby wzbudzania motywacji własnej i współpracowników.
 • indywidualne czynniki motywujące ludzi do osiągania najlepszych efektów,
 • irracjonalne przekonania na swój temat, a coachingowe sposoby rozwiania ich,
 • tworzenie poczucia własnej wartości, jako główny czynnik do osiągania najlepszych wyników przez pracowników,
 • sposoby na trenowanie swojej świadomości emocjonalnej,
 • wzmacnianie emocji budujących automotywację.
 • inny sposób widzenia problemu, czyli zasady koncentracji na rozwiązaniach.

6. Postawa charyzmatycznej kobiety – lidera

 • Wpływ postaw na postrzeganie, rozumienie i zachowanie
 • Mechanizmy zmiany postaw
 • Techniki wywierania wpływu na innych
 • Nieskuteczne strategie v. skuteczne strategie wpływania na innych
 • Stereotypy i uprzedzenia
 • Postawy i heurystyki poznawcze
 • Zmiana postaw – czy jest możliwa?
 • Delegowanie, monitorowanie i egzekwowanie zadań
 • Praca w oparciu o studia przypadków, analiza prezentowanego materiału audio-wideo, praca z arkuszami autoanalizy
 • Odnalezienie odpowiedzi na pytanie czy możliwa jest zmiana postawy
 • Poznanie mechanizmów odpowiedzialnych za sztywność poznawczą
 • Poznanie narzędzi radzenia sobie z oporem przed wykonaniem zleconych zadań

7. Asertywność kobiety lidera w biznesie

 • Asertywność NIE jako umiejętność lecz SZTUKA
 • Asertywne – cele, ekspresja i słuchanie
 • Odpowiadanie na krytykę (nie/konstruktywną)
 • Radzenie sobie w sytuacjach trudnych .
 • Praca z kamerą wideo, praca z arkuszami autoanalizy przyjrzenie się umiejętności bycia asertywnym jako sztuce wyrażania siebie bez przekraczania granic innych

8. Motywacja liderki

 • Motywacja – definicja – przedstawienie wybranych koncepcji psychologicznych
 • Pobudzenie i kierowanie uwaga a efektywność działania: rodzaje pobudzenia
 • Emocje spójne i niespójne z celem: emocje, stres, motywacja
 • Samoregulacja motywacji: zachowanie i wyznaczanie celów
 • Poczucie własnej wartości, doskonalenie się i kontrola: sukces i samoocena
 • Motywowanie zespołów a motywowanie pracownika– różnice? Szanse i zagrożenia.
 • Spójność postawy menadżera a zachowania w grupie     mini wykład, dyskusja, praca w grupach, studium przypadku
 • wypracowanie przez uczestników definicji motywacji oraz zapoznanie z kluczowymi teoriami motywacji.
 • poznanie wpływu pobudzenia emocjonalnego na kształtowanie postaw: zmotywowanej do działania oraz demotywowanej
 • analiza wpływu stanów motywacyjnych na dynamikę wyznaczania celów oraz działań by te cele osiągnąć
 • przygotowanie uczestników szkolenia do świadomej pracy w obrębie działań związanych z motywowaniem zespołów pracowniczych oraz zapoznanie z narzędziami coachingu grupowego.

9.Osobowość w zespole – jak radzić sobie z trudnymi osobowościami w zespole

 • Podczas tego modułu uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi osobowości człowieka.
 • Przeanalizować wpływ osobowości na wchodzenie w relacje z innymi ludźmi w życiu prywatnym jak i w miejscu pracy, postrzeganie świata, przyjmowanie wartości jak również przestrzeganie zasad.
 • Zapoznanie uczestników szkolenia z klasyfikacją osobowości  i przybliżenie oraz omówienie każdego typu.
 • Przeprowadzenie analizy indywidualnymi struktur osobowości uczestników szkolenia oraz ich szczegółowe omówienie w odniesieniu do wymiarów życia prywatnego i pracy
 • Praca z narzędziami diagnozowania typów osobowości, praca w parach, praca z kamerą wideo
 • Zapoznanie uczestników z zagadnieniami psychologii osobowości
 • Autoanaliza oraz zastosowanie poznanej wiedzy w praktyce prowadzenia rozmów indywidualnych z podwładnymi, dobrem narzędzi pracy, sposobów motywowania i budowaniem indywidualnych ścieżek rozwoju swoich pracowników

10. Wielowymiarowość pracy – Liderka wielowymiarowy

 • Moduł podsumowujący
 • Co to znaczy wielowymiarowe środowisko pracy?
 • Jakie niesie ze sobą wyzwania dla pracowników?
 • Jakie procesy zachodzą, kiedy spotykają się różni ludzie w tym samym miejscu?
 • Wielowymiarowość w odniesieniu do doświadczania siebie i otoczenia w indywidualnie różny sposób.
 • Wskazanie znaczenia indywidualności w budowaniu zespołu jak również roli zespołu w podkreślaniu indywidualności jego członków.
 • Dyskusja, autoanaliza – przybliżenie pojęcia wielowymiarowego środowiska pracy oraz wpływu wielu czynników na zachowania grupowe

Sprawdź pełną ofertę szkoleń menadżerskich.