Coaching indywidualny

Celem coachingu jest wsparcie klienta w osiąganiu celów jakie sobie stawia. Coach staje się swego rodzaju „przewodnikiem” wspierającym klienta w realizowaniu zaplanowanych zadań. Coach nie wykonuje i nie działa za klienta, tak samo jak trener sportowy nie rozgrywa meczu za sportowca. Zadaniem coacha jest dostarczać narzędzia, uczyć nowych umiejętności, zachowań, a jeśli jest taka potrzeba, pomagać w przekraczaniu ograniczających przekonań, odkrywaniu wspierających wartości. Coach pomaga klientowi w poszukiwaniach odpowiedzi, kierunków zmian i działań zwiększających jakość jego funkcjonowania.

Badania dotyczące skuteczności coachingu

Praca z coachem jest wysoce efektywną metodą rozwoju osobistego i zawodowego.
Międzynarodowe organizacje związane z coachingiem, takie jak International Coach Federation
i Metrix Global, prowadzą badania wpływu coachingu na organizacje biznesowe.

 

 

Coaching prowadzi do wyraźnej, mierzalnej poprawy oraz podnosi motywację.
Zwrot z inwestycji (ROI) w coaching jest imponujący. Potwierdzają to m.in. następujące badania:

Według badania przeprowadzonego  przez PricewaterhouseCoopers na zlecenie International Coach Federation, w którym wzięło udział 2165 osób z 64 krajów, klienci coachingu wskazali poprawę w obszarach:

 • pewność siebie (80%)
 • związki (73%)
 • kompetencje komunikacyjne (72%)
 • kompetencje interpersonalne (71%)
 • wydajność w pracy (70%)
 • równowaga życia zawodowego i osobistego(67%)
 • zdrowie, dobre samopoczucie (63%)
 • rozwój życia zawodowego, nowe możliwości zawodowe (62%)
 • organizacja życia osobistego (61%)
 • zarządzanie firmą (61%)
 • zarządzanie czasem (57%)
 • efektywność zespołów (51%)

Aż 96% klientów wskazało, że ze względu na wysoką skuteczność, skorzystaliby z coachingu ponownie.


Zwrot z inwestycji w coaching:

 1. 86% firm, które dokonały analizy wyników, deklaruje przynajmniej zwrot z inwestycji,
  2. prawie co piąta firma osiągnęła 50-krotny zwrot z inwestycji,
  3. średnio firmy zanotowały 7-krotny zwrot z inwestycji.

86% firm, które dokonały analizy wyników, deklaruje przynajmniej zwrot z inwestycji, prawie co piąta firma osiągnęła 50-krotny zwrot z inwestycji, średnio firmy zanotowały 7-krotny zwrot
z inwestycji.

źródło: badanie PricewaterhouseCoopers wykonane na zlecenie International Coach Federation, ICF Global Coaching Client Study Executive Summary, 2009

 

Według badań firmy A Better Perspective™, zrealizowanych na reprezentatywnej grupie składającej się 339 osób, które skorzystały, z coachingu lub/i były jego zleceniodawcami dla innych główne korzyści z coachingu dla osoby to:

 • poprawa w wydajności osobistej i realizacji celów (84%)
 • podniesienie otwartości na rozwój osobisty i uczenie się (60%)
 • pomoc w znalezieniu rozwiązania dla poszczególnych sytuacji zawodowych (58%)
 • wzmocnienie poczucia odpowiedzialności (52%)
 • rozwój samoświadomości (42%)
 • wzmocnienie pożądanych umiejętności i zachowań (38%)
 • lepsze rozumienie roli i celów (37%)
 • korekta zachowań i wyjaśnienie trudności (33%)

Główne korzyści z coachingu dla organizacji to:

 • pełne wykorzystywanie indywidualnego potencjału osoby (79%)
 • wzmocnienie osobistego zobowiązanego zaangażowania we własny rozwój (69%)
 • wzrost wydajności organizacji (69%)
 • podniesienie kreatywności/zdolności uczenia się oraz wiedzy (63%)
 • wzrost rzeczywistej motywacji pracowników (57%)
 • ułatwienie przyswojenia nowych stylów zarządzania i kultury organizacji (39%)
 • wzmocnienie relacji między ludźmi/oddziałami (35%)

źródło: http://www.abetterperspective.com/Benefits_of_Coaching.htm

Rekordowy zwrot z inwestycji w coaching (ROI) i skutecznośc coachingu a szkoleń według firm z list rankingowych magazynu Fortune

Na podstawie rankingu stu spółek (Fortune 100), The Economic Times przedstawił raport o tym, że dzięki coachingowi w firmach, ROI jest prawie sześć razy większe, niż koszty wprowadzenia programu szkoleniowego, w tym:

 •  o 77% poprawiają się relacje między pracownikami,
 •  o 67% wzrasta efektywność pracy zespołowej,
 •  o 61% wzrasta satysfakcja z wykonywanej pracy .

Z kolei badanie przeprowadzone na 500 spółkach branży telekomunikacyjnej z listy rankingowej Fortune 500 (lista opracowywana i publikowana przez magazyn Fortune), wykazało, że wprowadzenie coachingu w firmach może podnieść wskaźnik rentowności przedsiębiorstwa nawet do 529%.

źródło: Metrix Global ROI Study. USA: Metrix Global, LLC. CIPD (2004)

 

Kiedy warto skorzystać z coachingu:

 • Kiedy zależy nam na osiągnięciu jakiegoś celu, istnieje wyzwanie, sposobność osiągnięcia czegoś ważnego.
 • Gdy nasza wiedza, umiejętność, zaufanie do siebie jest niewystarczające do osiągnięcia celu.
 • Jeśli przejawiamy podejście lub zachowania, nie sprzyjające realizacji celów.
 • Kiedy nie zdajemy sobie sprawy ze swoich silnych stron i z tego, jak je rozwijać.
 • Jeśli brakuje jasnej oceny sytuacji podczas, gdy trzeba podjąć decyzje.
 • W sytuacji, gdy potrzebny jest duży wysiłek w ograniczonym czasie.
 • Kiedy odczuwamy brak równowagi pomiędzy pracą zawodową a życiem osobistym.
 • Gdy istnieje potrzeba lepszego zorganizowania i samodzielnego kierowania własnym życiem.

Formy pracy w programie rozwojowym

 1. Poniższy program rozwojowy składa się z następujących form rozwojowych:
 • Test Disc D3
 • Coaching
 1. Proponujemy, aby program rozwojowy rozpocząć od badania DISC D3, które pogłębi samoświadomość w obszarze mocnych stron, potencjałów oraz obszarów do rozwoju (opis testu poniżej).
 2. Następnym etapem będą spotkania w formie sesji coachingowych.
 3. Sesje coachingowe realizujemy raz lub 2 razy w miesiącu ( spotkania na skype lub face to face )
 4. Optymalny okres procesu coachingowego to 6 miesięcy i więcej.

Czas trwania 1 sesji chochingowej : od 45 do 60 minut

Plan działania w procesie coachingowym

Indywidualnie badanie DISC D3 - test kompetencji (dostarcza między innymi szczegółowe informacje na temat stylu zachowania, czynnikach motywujących i stylu pracy)

I SESJA
Omówienie raportu DISC D3

II SESJA
Coaching indywidualny

III SESJA
Coaching indywidualny

IV SESJA
Coaching indywidualny

V SESJA
Coaching indywidualny

VI SESJA
Podsumowanie realizacji wyznaczonych celów coachingowych

Korzyści dla organizacji

 • realizacja celów indywidualnych w zgodzie z celami organizacji,
 • wsparcie organizacji we wprowadzaniu zmian (reorganizacje, restrukturyzacje, łączenie się firm…) z uwzględnieniem kultury organizacyjnej i otoczenia biznesowego,
 • rozwiązanie problemów i sytuacji kryzysowych,
 • wsparcie w tworzeniu wizji rozwoju,
 • budowanie efektywnych zespołów zadaniowych,
 • systemowe wsparcie kluczowych pracowników np. w schemacie: szkolenie - follow-up - coaching.

Korzyści dla klienta indywidualnego

 • dostosowanie tempa wprowadzania zmian do swoich możliwości;
 • skoncentrowanie się na osiągnięciu celów WAŻNYCH dla klienta;
 • indywidualne dobranie narzędzi i sposobów realizacji zadań;
 • czerpanie z bogatego doświadczenia coacha;
 • doskonalenie umiejętności przywódczych, menedżerskich , skutecznego zarządzania zespołem;
 • efektywne podejmowanie decyzji;
 • skuteczniejsze motywowanie siebie i innych;
 • udoskonalenie umiejętności komunikowania się z innymi ludźmi;
 • poprawienie relacji z przełożonymi i podwładnymi;

DISC D3 - korzyści

 • Poznanie i zrozumienie własnego stylu przywództwa, mocnych stron w byciu liderem i potencjału, który może być wykorzystany na potrzeby zespołu
 • Nabycie umiejętności szybkiego i skutecznego reagowania na różne style zachowania pracowników, szczególnie w tzw. „trudnych sytuacjach”, związanych z presją czasu, oczekiwaniami zespołu, wyzwaniami strategicznymi etc.
 • Opracowanie Action Plan dla rozwinięcia umiejętności liderskich, motywowania zespołu do osiągania jeszcze lepszych efektów

Diagnoza metodą DISC D3 – opis szczegółowy

DISC to 4 style zachowań, opracowane na podstawie badań amerykańskiego psychologa, Williama Marstona (1893-1947). Analizując ludzkie zachowania w konkretnym środowisku i w konkretnych sytuacjach,  okazało się, że ludzie o podobnych stylach zwykle bardzo podobnie się zachowują. Co ciekawe, każdy z nas ma w sobie te 4 style zachowań, ale w różnym stopniu ich intensywności; DISC to skrót od angielskich określeń poszczególnych stylów: Dominant (Dominujący), Influencing (Wpływowy), Steady (Stały), Compliance (Sumienny

//szkoleniamaciolek.com/wp-content/uploads/2017/01/diagram-disc.jpg

Teams

To model 5 ról, które ujawniają się wyraźnie w pracy zespołowej. Badanie TEAMS wskazuje te role, które badany preferuje pełnić w zespole.

Poddając badaniu TEAMS wszystkich członków zespołu, widzimy, które z tych ról dominują w zespole, a których brakuje, aby zespół osiągał jeszcze lepsze efekty. Role zespołowe to:

 • Kreator (ang. Theorist)– generuje pomysły, tworzy kreatywne, nieszablonowe rozwiązania ; Kreator pyta: „Co robimy i dokąd zmierzamy?”.
 • Realizator (ang. Executor)– jest zorientowany na wykonanie zadania, działa zgodnie z planem, implementuje rozwiązania. Realizator pyta: „Czego potrzebuję, aby zrealizować to zadanie?”.
 • Analityk (ang. Analyzer)–  jest dokładny, kontroluje jakość, myśli o udoskonalaniu procesu, waży ryzyko względem potencjalnych efektów. Analityk pyta: „Czy robimy właściwe rzeczy?”.
 • Koordynator (ang. Manager)– buduje zespół, wyznacza mu cel, nadzoruje realizację zadania. Koordynator pyta: „Kto i co robi? Co udało się już osiągnąć? Czy jesteśmy na właściwej drodze?”.
 • Strateg (ang. Strategist)– poddaje pomysł i tworzy rozwiązania możliwe do zrealizowania, uwzględniające potrzeby rynku. Strateg pyta: „W jaki sposób osiągniemy ten cel? Jakie są kolejne kroki?”.
//szkoleniamaciolek.com/wp-content/uploads/2016/12/D3_Teams.jpg

VALUES

Góra lodowa jest dobrą analogią do opisania tego, czym są wartości, jak wpływają na styl osobowości. Osobowość i zachowanie to te części góry lodowej, które jesteśmy w stanie zobaczyć (DISC/TEAMS), podczas gdy wartości (VALUES) są ukryte pod powierzchnią, wpływając na nasze decyzje i działania.

 • Lojalność – wysoki wynik świadczy o tym, że badany jest lojalny tak wobec osoby, jak i systemu i podejmuje decyzje, kierując się właśnie tą wartością.
 • Niezależnośćosoba kierująca się tą wartością, lubi wolność, chce działać według własnych zasad i mieć możliwość wyrażania siebie.
 • Równośćwysoki poziom tej wartości mówi o tym, że badana osoba oczekuje równego traktowania, tych samych zadań i przywilejów dla wszystkich, bez wyjątku.
 • Uczciwość – osoba z wysokim poziomem tej wartości jest skłonna do kompromisów, jest elastyczna co do zasad, ale nie zapomina o celu, który ma osiągnąć.
//szkoleniamaciolek.com/wp-content/uploads/2016/12/values_e27.jpg

TEAM Style

 • Charakterystyka możliwych stylów zachowań w zespole (team styles)
 • Dokładny opis Twojego stylu zachowania (w tym informacje o tym, jak Cię mogą postrzegać inni członkowie zespołu)

TEAM Style

 • Twoje ukryte motywatory do zachowywania się w ten a nie inny sposób (z poziomu lidera, jak i członka zespołu)
 • Katalog Twoich wartości ze wskazaniem na Twoje mocne strony