Szkolenia dofinansowane z KFS i BUR

Ruszają nowe nabory wniosków na szkolenia z dofinansowaniem / szkolenia z dotacji.

Jeżeli są Państwo zainteresowani podniesieniem kompetencji swoich i swoich pracowników w oparciu o nasze szkolenia akredytowane, już teraz zapraszamy do skorzystania z dofinansowania, jakie daje system Podmiotowego Finansowaniu Usług Rozwojowych.

Można uzyskać od 50% do 100% dofinansowania na realizację dowolnego szkolenia z oferty szkoleń biznesowych i miękkich firmy szkoleniowej GENWHY.

Na początku 2020 roku, poszczególne województwa będą rozpoczynać projekty i ogłaszać rekrutację. Na naszej stronie (www) znajdą Państwo informacje o projektach, jak i o etapach realizacji w poszczególnych województwach.

Pomożemy Państwu w doborze szkoleń, odnalezieniu właściwego operatora, czy rejestracji w BUR (Baza Usług Rozwojowych przygotowana przez PARP, w którym znajdują się wszystkie szkolenia wraz z informacjami na temat terminów realizacji przez jednostki posiadające pozytywną akredytację na świadczenie usług i szkoleń dofinansowanych).

Dofinansowane szkolenia z KFS i BUR

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?

Dofinansowania unijne do szkoleń i usług podnoszących kwalifikację mogą otrzymać wszystkie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które są zarejestrowane na terenie całej Polski (z wyłączeniem województwa mazowieckiego i pomorskiego).

Z dofinansowania mogą korzystać osoby, które prowadzą jednoosobową działalność. gospodarczą z wpisem do CEIDG.

KIM JEST OPERATOR?

Operatorem są instytucje, które zostały wyznaczone przez samorządy województw mogących ubiegać się o dofinansowanie. Operatorzy zajmują się przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków, a także przyznawaniem środków dla zainteresowanych dofinansowaniami.

UWAGA!

Samorządy wybierają operatorów według własnych wytycznych. W każdym województwie operatorzy działają według określonych zasad.

9 KROKÓW DO OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA

 1. Analiza danych rejestrów klienta w celu doboru programu dofinansowania
 2. Badanie potrzeb szkoleniowych klienta
 3. Przygotowanie programu szkoleniowego
 4. Opracowanie przez konsultanta GENWHY dokumentów aplikacyjnych
 5. Złożenie dokumentów przez klienta w odpowiedniej instytucji finansującej ( przy wsparciu konsultanta GENWHY)
 6. Weryfikacja wniosków przez urząd / instytucje finansujące
 7. Podpisanie umowy przez Klienta
 8. Realizacja szkoleń
 9. Rozliczenie umowy przez konsultanta GENWHY

Jesteś zainteresowany pozyskaniem dofinansowania na szkolenia MSP, zapraszamy do kontaktu poprzez formularz zgłoszeniowy.

Nasz konsultant w ciągu 24 h godzin skontaktuje się z Tobą oraz przygotuje ofertę szkoleń z dofinansowaniem z BUR lub KFS.

Administratorem Twoich danych osobowych jest GENWHY Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia lub usługi, w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości, w celach analitycznych i statystycznych, a także w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi. W razie wyrażenia odpowiedniej zgody Twoje dane będą przetwarzane także w celach marketingowych, e-mailem oraz SMS/MMS. Więcej informacji na temat przetwarzania danych i ochronie danych osobowych oraz przysługujących Ci praw znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

Droga uzyskania dofinansowania do podniesienia kwalifikacji zawodowych dla przedsiębiorców

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy - logo

 1. Prawo do wniesienia wniosku o dofinansowanie jest dostępne dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz zatrudniających przynajmniej jedną osobę na umowę o pracę.
 2. W przypadku mikroprzedsiębiorstw (firm zatrudniających do 9 osób na umowę o pracę) wysokość dofinansowania wynosi 100% deklarowanych kosztów, natomiast dla większych przedsiębiorstw jest to 80%, pozostałe 20 % pokrywa pracodawca.
 3. Dofinansowanie jest przyznawane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – produktu Urzędów pracy, dostępnego na terenie całej Polski i przeznaczonego dla pracodawców oraz ich pracowników do podniesienia kwalifikacji.
 4. Aby uzyskać dofinansowanie, należy:
  • złożyć do właściwego dla miejsca zarejestrowania firmy Urzędu Pracy odpowiedni wniosek, wraz z wymaganymi załącznikami w okresie określonym przez dyrektora Urzędu Pracy i ogłoszonym na stronie internetowej.
  • Wniosek z załącznikami zostanie przygotowany w ramach współpracy z firmą szkoleniową GENWHY i dostarczony do klienta w postaci skondensowanego pliku pdf, gotowego do wydruku, podpisania i złożenia w Urzędzie.
  • wniosek, który jest złożony we właściwym dziale w Urzędzie Pracy ulega rozpatrzeniu, czy spełnia warunki formalne i merytoryczne. Urząd ma 30 dni na wydanie decyzji, czy środki zostaną przyznane, czy też będzie ona negatywna. W przypadku oceny negatywnej pracodawca nie ponosi żadnych kosztów z tego tytułu i może ubiegać się o przyznanie środków w następnym naborze.
  • wniosek, który składa się do Urzędu Pracy, jest to informacja odnośnie danych firmy, uzasadnienia potrzeby otrzymania dofinansowania, wykazu osób, które mają z dofinansowania skorzystać a także kosztów, o jakie pracodawca wnioskuje. Załącznikami są informacje dodatkowe odnośnie harmonogramu szkoleń, ofert porównawczych, oraz inne, indywidualne dla każdego Urzędu.
  • po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku pracodawca otrzymuje telefonicznie oraz pisemnie (listem poleconym), informację o decyzji. Następnie pracodawca podpisuje umowę z Urzędem Pracy o przelanie środków na jego indywidualny numer konta. Po otrzymaniu środków rozlicza się nimi z firmą szkoleniową. W przypadku, gdy z winy pracodawcy lub firmy szkoleniowej nie będzie on mógł uczestniczyć w szkoleniu, bądź zrezygnuje z usługi, środki zostaną zwrócone do Urzędu w takiej samej wysokości, w jakiej były przelane, beż żadnych kosztów dla pracodawcy.
  • rozliczenie następuje poprzez wystawienie faktury na kwotę ustaloną we wniosku przez firmę szkoleniową. Na podstawie faktury pracodawca przelewa odpowiednie środki firmie szkoleniowej.
  • rozliczenie z Urzędem Pracy odbywa się poprzez przedstawienie wyżej wspomnianej faktury rozliczeniowej za usługę szkoleniową oraz imiennego zaświadczenia wystawionego przez firmę szkoleniową dla każdego uczestnika kursu.
  • pracodawca lub pracownik może skorzystać ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości trzykrotności średniego wynagrodzenia za pracę w danym roku kalendarzowym.

Firma szkoleniowa GENWHY zapewnia pomoc opiekuna na każdym etapie składania wniosku, od jego przygotowania, przesłania, oraz pełną opiekę merytoryczną podczas procesu rozliczenia.

Dotacje poprzez Bazę Usług RozwojowychBaza usług rozwojowych - dotacje

 1. Dofinansowanie jest możliwe dla pracodawców i pracowników, pragnących podnieść swoje kwalifikacje poprzez usługi szkoleniowe firm, posiadających odpowiednie znaki jakości (m.in. MSUES) oraz wpisanych do Bazy Usług Rozwojowych.
 2. Dofinansowania udzielają operatorzy działający na terenie całej Polski (z wyjątkiem województwa mazowieckiego i pomorskiego), realizujący programy rozwojowe, dysponując środkami krajowymi i unijnymi.

Aby uzyskać dofinansowanie, należy:

 • założyć sobie w Bazie Usług Rozwojowych firmowe oraz indywidualne konto klienta,
 • odszukać interesujące szkolenie w Bazie, zapoznać się z proponowanymi terminami (terminy szkoleń) oraz kosztami,
 • skontaktować się z operatorem, który przydziela środki w danym regionie,
 • złożyć wymagany wniosek (lista potrzebnych dokumentów znajduje się na stronie internetowej operatora bądź w ich biurze),
 • podpisać umowę z operatorem o przyznanie środków.

Po podpisaniu umowy z operatorem pracodawca otrzymuje indywidualny numer ID wsparcia, który jest gwarancją otrzymania dofinansowania.

Zapis na wybrane szkolenie odbywa się poprzez Bazę Usług Rozwojowych. Należy upewnić się, że podczas kliknięcia przycisku „Zapisz na usługę” widoczny jest wspomniany numer ID wsparcia.

Po zapisaniu się firma szkoleniowa, która organizuje wybrane szkolenie MSP, nawiązuje kontakt w celu przedstawienia terminu, aby klient mógł skorzystać z usługi.

Koszt szkolenia jest podzielony, ponieważ operator pokrywa od 50% do 80% kosztów, pozostałą część kwoty pokrywa uczestnik szkolenia.

Po szkoleniu uczestnik otrzymuje fakturę rozliczeniową oraz dokument potwierdzający udział w kursie, które przedstawia w biurze operatora w celu merytorycznego rozliczenia dotacji. Operator przelewa deklarowaną kwotę na konto firmy szkoleniowej, podobnie jak uczestnik.

Zapraszamy również do sprawdzenia naszej oferty szkoleń z zarządzania projektami, szkolenie zarządzanie zespołem oraz skuteczne zarządzanie programami.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych i zbliżających się szkoleń otwartych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.
Polityka cookies: przeczytajcie także o zabezpieczeniu plików cookies.
Wszelkie prawa zastrzeżone.