Zapraszamy na szkolenia biznesowe z wykorzystaniem symulacyjnych gier szkoleniowych. Prowadzimy szkolenia z wykorzystaniem gier, dzięki czemu osiągamy lepsze efekty szkoleniowe. Posiadamy zespół trenerów, którzy mają bogate doświadczenie w przeprowadzaniu gier.

Korzyści ze szkoleń opartych na grach symulacyjno szkoleniowych

Gry symulacyjno-szkoleniowe w sposób szybki i efektywny umożliwiają rozwój istotnych w obecnych czasach kompetencji. Skutecznie wpływają na twórcze myślenie, oddziałują na intuicję, uczenie się na błędach oraz spostrzeganie długoterminowej perspektywy. Mechanizmy gier symulacyjnych dają możliwość warunkowania pozytywnych zachowań, skłaniając do ich ponawiania. Istotne w codziennej pracy zaangażowanie dostrzegamy w uczestnikach gier, którzy tak samo jak podczas zabawy, powinni być aktywni wywiązując się ze swoich obowiązków.

Efektywność wykorzystywania gier symulacyjno-szkoleniowych jest rezultatem koncentracji uczestników na celu gry oraz rozwoju istotnych kompetencji do skutecznego funkcjonowania w pracy.

Mechanizm gier symulacyjnych szkoleniowych zakłada, że każdy kolejny etap jest coraz trudniejszy.

Trudniejszy etap jest dla nas większym wyzwaniem, a nasze umiejętności dalej pozostają takie same. Skutkuje to większym prawdopodobieństwem do popełniania błędów. Podczas gry szkoleniowej, w razie popełnienia błędu od razu dostajemy informację zwrotną na temat tego jak moglibyśmy działać lepiej. Taki komunikat pozwala nam bezpiecznie podejmować próby, eksperymentować i uczyć się na własnych błędach.

W naszej ofercie mamy następujące gry symulacyjno szkoleniowe

Gra symulacyjno szkoleniowa Galimatias

Galimatias to gra symulacyjna skupiająca się na promowaniu współpracy w zespołach oraz między nimi. Celem gry jest zachęcenie do bezpośredniej i czytelnej komunikacji oraz skoncentrowanie się na realizacji celu całej organizacji, a nie poszczególnych jej części.

Ta rozgrywka pozwala nam zauważyć poziom skuteczności komunikacji oraz techniki działań wykorzystywane w danej organizacji lub zespole. W zamkniętych grupach umożliwia dostrzeżenie stopnia nakierowania członków na współpracę i rywalizację. (W zamkniętych grupach obrazuje intensywność współpracy i rywalizacji jej członków.)

Cele szkoleniowe gry symulacyjnej Galimatias

Gra szkoleniowa pozwala rozwinąć się w kierunkach takich jak:

skuteczna komunikacja- dostarczanie informacji innym zespołom, porozumiewanie się wewnątrz zespołu, czytelne przedstawianie oczekiwań i potrzebpraca zespołowa – rozdysponowywanie ról zespołowych, tworzenie programu działań, skuteczna komunikacja między uczestnikami zespołuwyznaczanie i osiąganie celów – uchwycenie celu całej organizacji, formułowanie celu zespołu, adaptacja strategii działań do zmieniających się warunków.negocjacje- diagnozowanie potrzeb członków zespołu, wymiana informacji w celu wypracowania założonych rezultatówetyka w prowadzeniu biznesu – działanie zgodne z normami przyjętymi w organizacji

Zastosowanie:

gra wprowadzająca lub reasumująca podczas szkoleń z zakresu pracy grupowej, komunikacji, analizy biznesowej, zarządzania procesami, planowania strategicznego, przywództwawstęp do warsztatów, spotkań zespołowychrozpoznanie potrzeb szkoleniowych pracownikówDevelopment/ Assessment Center

Profil uczestników – Gra galimatias skierowana jest do pracowników organizacji różnego typu, gdyż ukazuje występujące w biznesie uniwersalne mechanizmy i procesy. Ułożenie procesu, które jest głównym zadaniem, może być rozpoznawane jako zbyt łatwe dla menedżerów wyższego szczebla, jednakże umożliwia obserwację ich typowych zachowań w życiu zawodowym.

Gra symulacyjno szkoleniowa Leonardo

Zadaniem uczestników w grze szkoleniowej Leonardo jest zbudowanie mostu- samonośnej konstrukcji, używając wyłącznie 18 drewnianych elementów. W pierwszym etapie grupa ma czas na zapoznanie się i eksperymentowanie z przeznaczonymi do gry elementami. W zależności od aktywności graczy po czasie od 5 do 10 minut zostają wprowadzane przez trenera podpowiedzi, do momentu gdy zespoły odnajdą metodę stworzenia samonośnej konstrukcji. Wygrywa grupa, która jako pierwsza zbuduje stabilny most.

Gra Leonardo koncentruje się na współpracy w ramach zespołu. Zachęca do bezpośredniej, klarownej komunikacji oraz skupienia się na realizacji wytyczonego celu. Rozgrywka pozwala nam ujrzeć wydajność komunikacji oraz techniki wykorzystywane w działaniach danej organizacji lub zespołu.

Budowanie konstrukcji samonośnej to metafora skutecznego wykonania zaplanowanego projektu. Jest również znakomitym podsumowaniem dnia szkoleniowego.

Cele szkoleniowe i symulacyjne

Gra umożliwia rozwój następujących umiejętności:

Negocjacje – przygotowanie do negocjacji, określanie pozycji wyjściowej (WATNA), dobranie strategii negocjacyjnej, wykorzystanie metod stosowanych w negocjacjach.Strategiczne planowanie – ustalanie strategii oraz jej realizacja w warunkach niepełnej informacji n.t. rynku oraz konkurencji.Praca zespołowa – kooperacja wewnątrz grupy, role w grupie, zespołowe formułowanie i realizacja celu.Radzenie sobie z niejednoznacznością

Zastosowanie:

Wstęp lub podsumowanie w szkoleniach dotyczących negocjacji, komunikacji, pracy w zespole, analizy biznesowej, zarządzania procesami, przywództwa, strategicznego planowania.Wstęp do warsztatów, spotkań zespołowych.Rozpoznanie potrzeb szkoleniowych pracowników.Development/Assessment Center.

Profil uczestników – Gra Leonardo nakierowana jest na szkolenie członków różnych typów organizacji. Łatwe do zrozumienia zasady pozwalają zastosować ją również w szkoleniach z pracownikami niższego szczebla. Mechanizm jest atrakcyjny dla menadżerów co równocześnie umożliwia wyjście poza klasyczny sposób myślenia.

Gra symulacyjno szkoleniowa Zegarmistrz

ZegarMistrz to gra symulacyjno-szkoleniowa wzmacniająca umiejętności zarządzania czasem, zarządzania zmianą oraz pracy w zespole. Celem rozgrywki jest wspólne ustalenie priorytetów na cały tydzień oraz adekwatne reagowanie na wyłaniające się zadania i zdarzenia losowe.

Uczestnicy gry zajmują się zadaniami w trzech zespołach. Każdy zespół dysponuje takim samym zadaniem do zaplanowania. Grupa z największą ilością punktów wygrywa.

Cele szkoleniowe

Gra symulacyjna Zegarmistrz umożliwia rozwój w zakresie:

Efektywności osobistej/ zarządzania sobą w czasie – określanie priorytetów, organizacja zadań w czasie.Zarządzanie zmianą – właściwe reagowanie na wyłaniające się zadania i zdarzenia losowe, wdrażanie korekt w plan działania.Praca zespołowa- uzgadnianie zasad współpracy w grupie, respektowanie podziału ról, kooperacja w obszarze planowania działań i określania priorytetów w sferze zespołu oraz między innymi zespołami.Negocjacje- określanie głównych celów z innymi zespołami.

Zastosowanie

Wstęp lub podsumowanie podczas szkoleń z tematyki zarządzania sobą w czasie, efektywności osobistej.Ćwiczenie wprowadzające do warsztatów, spotkań zespołowych mające za zadanie rozpoznanie istotnych problemów w codziennej pracy zespołu.Ewaluacja potrzeb szkoleniowych pracowników z zakresu efektywności osobistej.Development/Assessment Center

Profil uczestników – Gra przeznaczona dla pracowników różnego szczebla. Ukazuje uniwersalne zasady i wyzwania powiązane z planowaniem zadań w organizacji.

Gra symulacyjno szkoleniowa Zegarmistrz
Symulacyjna gra szkoleniowe- Zegarmistrz

Gra symulacyjno szkoleniowa Magento

Gra Magneto skoncentrowana jest na rozbudowaniu umiejętności negocjacji oraz przygotowaniu się do samego procesu negocjacji, który ma kluczowe znaczenie w biznesie. Interesująca fabuła umożliwia obserwację typowych zachowań występujących w sytuacjach negocjacyjnych. Gracze wcielają się w rolę członków 6 rdzennych plemion z Dżungli Amazońskiej odizolowanych od zachodniej cywilizacji.Znajdują się oni w posiadaniu bardzo rzadkich surowców naturalnych o magnetycznych właściwościach.Różne plemiona posiadają innego rodzaju surowce oraz inne ich ilości. Narastająca wycinka lasów wywiera na nich presję by sprzedawać surowce na odległym targu w zamian za zakup pożywienia.

Aby uzyskać większą wartość swoich surowców oraz sprzedać je za jak najwyższą cenę na targowisku, plemiona mogą kontaktować się w celu wymiany dóbr i informacji.

Cele szkoleniowe i symulacyjne

Gra umożliwia rozwój następujących umiejętności:

Negocjacje- przygotowanie do negocjacji, określanie pozycji wyjściowej (WATNA), dobranie strategii negocjacyjnej, wykorzystanie metod stosowanych w negocjacjach.Strategiczne planowanie – ustalanie strategii oraz jej realizacja w warunkach niepełnej informacji n.t. rynku oraz konkurencji.Praca zespołowa – kooperacja wewnątrz grupy, role w grupie, zespołowe formułowanie i realizacja celu.Radzenie sobie z niejednoznacznością.

Zastosowanie:

Wstęp lub podsumowanie w szkoleniach dotyczących negocjacji, komunikacji, pracy w zespole, analizy biznesowej, zarządzania procesami, przywództwa, strategicznego planowania.Wstęp do warsztatów, spotkań zespołowych.Rozpoznanie potrzeb szkoleniowych pracowników.Development/Assessment Center

Profil uczestników – Magento jest grą symulacyjno-szkoleniową skierowaną do członków różnego typu organizacji. Łatwe do zrozumienia zasady umożliwiają stosowanie jej również w szkoleniach pracowników niższego szczebla i fizycznych. Aspekt negocjacji z innymi zespołami oraz potrzeba kalkulacji wartości punktowej surowców i ich kombinacji sprawia, że mechanizm jest atrakcyjny dla menedżerów organizacji.

wyspa-zdobywcowGra wyspa zdobywców

Dzięki grze “wyspa zdobywców” uczestnicy postawieni są przed zadaniami związanymi ze strategicznym rozwojem cywilizacji, a przede wszystkim z przebiegiem budowy zespołu, zarządzania nim oraz współpracy.

W “Wyspie Zdobywców” biznes staje się kolonizacją, konkurencja w zmagania z innymi cywilizacjami, a zdobywanie rynków w zdobywanie nowych obszarów.

Grupa docelowa – “Wyspa Zdobywców” ukierunkowana jest przede wszystkim na osoby pracujące na stanowiskach kierowniczych oraz tych, którzy przygotowują się do sprawowania takiej funkcji.

Scenariusz – Zadaniem uczestników jest zasiedlenie i rozwój swojej cywilizacji na nowej, niezasiedlonej wyspie, bogatej w złoża naturalne. Zajmowanie nowych terenów nie tylko umożliwia dostęp do surowców i szybszy rozwój, ale naraża na walkę z rywalami. W zetknięciu z przeciwnymi cywilizacjami przymusem może okazać się rozwój własnej. Wygrywają najsilniejsi, którzy zaadoptują się do nieuniknionych przemian otoczenia.

Gracze posiadają mapę kontynentu. Tworzą zespoły, które wprowadzą na mapę pierwsze plemiona. Istotne jest pojawienie się wśród uczestników lidera, który skłoni innych do podążania za nim.

Jest to dopiero początek zadań z którymi zmierzą się liderzy. Wygrana grupy będzie mieć związek z umiejętnościami budowania dobrze kooperującego zespołu, motywowania i zachowania jego członków.Lider dzięki znacznej liczbie zadań i wyzwań stanie przed testem jego umiejętności delegowania, a zespół aby przetrwać spotkanie z innymi cywilizacjami zmierzy się z zadaniem właściwego planowania zasobów.Oprócz tego, wszyscy uczestnicy gry będą musieli wykazać się odpowiednią postawą.Wygra zespół, który po zakończeniu wszystkich tur zbuduje najsilniejszą i najbogatszą cywilizację.

Cele gry symulacyjnej:

Wyłonienie kluczowych umiejętności na stanowisku menedżerskim.Ustalanie zadań i wyzwań dotyczących roli kierownikaDoświadczenie wpływu kompetencji menedżerskich na pracę zespołu:budowanie zespołu,planowanie,motywowanie,współpraca w organizacji.

Liczba uczestników:

Minimalna: 9.Maksymalna: 20.Optymalna: 12 – 16 (3 – 4 zespoły).

Czas trwania – Orientacyjnie: 3 – 5 godz. z omówieniem.

skandalGra symulacyjno szkoleniowa Skandal

Uczestnicy gry wcielają się w rolę menedżerów banku. Zostają zawiadomienia o zniknięciu z jednego konta wysokiej sumy pieniędzy. Muszą wykorzystać swoją sprawność działania by nie narazić reputacji banku. Rozpoczyna się wyścig z czasem.

Dzięki pracy w takich warunkach, mamy możliwość ujrzenia działań i wypracowanie wniosków w różnych obszarach – praca pod presją czasu, organizacja pracy, współpraca w zespole, role zespołowe, podejmowanie decyzji.

Ta wybuchowa mieszanka dynamiki gry, burzy mózgów i współdziałania czyni rozgrywkę niepowtarzalną.

Scenariusz – Z konta bankowego popularnej fundacji znikają pieniądze. Tymczasem fundacja uprzedziła bank o chęci wypłaty środków. Czasu pozostało niewiele, by znaleźć złodzieja. Prezes banku zwołuje grupę najlepszych menedżerów, którzy mają przeprowadzić wewnętrznego śledztwa i rozwikłać zagadkę.

Cele Gry – Próba pracy w grupie pod presją czasu. Wyłonienie i zgłębienie takich obszarów pracy w grupie, jak: organizacja i współpraca w pracy, podział roli w zespole, podejmowanie decyzji.

Liczba uczestników – Zalecana: 6 – 8

Czas trwania – Minimalny czas jaki mamy na grę symulacyjno szkoleniową to półtora godziny. W większości przypadków gra wraz z podstawowym omówieniem może trwać nawet do dwóch godzin.

laboratoriumGra szkoleniowa laboratorium konfliktu

Gra symulacyjno szkoleniowa “laboratorium konfliktu” opiera się na koncepcji źródeł konfliktu Moore’a. Uczestnicy rozgrywki pomimo możliwość doświadczenia różnych typów konfliktów, mogą przetestować przeróżne sposoby ich rozwiązywania.

Powyższa gra pozwala zaobserwować następstwa odmiennych wartości, różnic w zasobach i posiadanych informacjach. A także zarejestrować zachowania w obliczu konfliktu relacji i interesów.

Scenariusz – W grze symulacyjnej „Laboratorium konfliktu” uczestnicy wcielają się w role reprezentantów rządów pięciu państw. Rozwijając się na wspólnym kontynencie od lat konkurują o dominującą pozycję.Przez wystąpienie niewielkiego trzęsienia ziemi dowiadują się oni o odkryciu tajnego laboratorium. Od tego momentu, każde z państw chce przejąć znajdującą się tam technologię. W między czasie prowadzą ze sobą dyskusje handlowe aby zaspokoić swoje potrzeby i rozwiązać stare oraz nowe konflikty.

Cele gry:

Uświadomienie istnienia różnych typów konfliktów i doświadczenie ich specyfiki.Przetestowanie różnych metod radzenia sobie z konfliktem i weryfikacja ich skuteczności w zależności od typu źródła konfliktu.

Liczba uczestników:

Zalecana: 10 – 15Minimalna: 5Maksymalna: 20

Czas Trwania – Gra symulacyjna wraz z podstawowym omówieniem trwa około 2 godzin.

planowanie-sprzedazyProfesjonalny Targeting – Planowanie sprzedaży

W ówczesnych czasach zdecydowana większość biznesów dysponuje mniej lub bardziej zaawansowanymi bazami danych klientów (tzw. Systemy CRM – Customer Relationship Management ).Można je zastosować do rozbudowy swojej sprzedaży, ale często nie są odpowiednio wykorzystane, lub wręcz zapomniane. Po co więc wydawać na nie tyle pieniędzy?

– Oczekujesz, aby Twoi pracownicy sprzedawali dwukrotnie więcej ?- Pragniesz, aby handlowcy skuteczniej wykorzystywali swój czas?- Wymagasz, aby jak najlepiej dobierali swoich klientów?- Chcesz, aby Twoi podwładni w końcu zaczęli skutecznie korzystać z systemu CRM?

Naucz swoich pracowników planowania! Każdy kolejny dzień powinien być ustalony – który klient jest priorytetem i ile czasu mu poświęcić. Dzięki praktyce zawartej w grze szkoleniowej “Planowanie sprzedaży” pracownicy dowiedzą się jak oszacować potencjał klientów oraz jak do nich dotrzeć by zweryfikować ich możliwości.

Ta praktyczna gra symulacyjno-szkoleniowa stworzona dla handlowców, nauczy regularności kontaktów ze swoją bazą klientów oraz pokaże jak utrzymać długodystansowe relacje, co spowoduje zwiększenie sprzedaży.

Realizacja gry – Gra podzielona jest na 3 rundy. Podczas rozgrywek uczestnicy gry, stopniowo uzyskują informacje rzutujące na ich postępowania, związane z określaniem potencjału klientów.Jako uzupełnienie proponujemy ćwiczenia mające na celu wypracowanie przez uczestników konkretnych i praktycznych rozwiązań przydatnych w planowaniu ich codziennej pracy.

Zastosowanie:

Efektywne planowanie,Zarządzanie czasem,Komunikacja z klientem w obszarze badania jego możliwości biznesowych (potencjału),Odpowiednia kategoryzacja klientów,Maksymalizacja efektów sprzedażowych.

Liczba uczestników -Liczba graczy: 3 – 8